Deze notificatie stelt goederen die gebruikt worden door een eenheid in een speciale economische zone vrij van Centrale Accijnzen en Additionele rechten.

19 oktober, 2000.

Notification No. 52 /2000-Central Excise

G.S.R. 803(E). – In de uitoefening van de bevoegdheden verleend door onderafdeling (1) van sectie 5A van de Central Excise Act, 1944 (1 van 1944), gelezen met onderafdeling (3) van sectie 3 van de AdditionalDuty of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 van 1957), heeft de Centrale Regering, ervan overtuigd zijnde dat het noodzakelijk is in het algemeen belang dit te doen en in plaats van de kennisgeving van de Regering van India in het Ministerie van Financiën (Department of Revenue) No. 41/2000-CE van 26 mei 2000, behalve voor hetgeen vóór die datum is verricht of nagelaten, verleent de Commissie hierbij vrijstelling voor accijnsgoederen (hierna “de genoemde goederen” genoemd) die zijn vermeld in de lijst bij deCentral Excise Tariff Act,1985 (5 van 1986), wanneer zij door een eenheid (hierna te noemen “genoemde eenheid”) die gevestigd is in een speciale economische zone als aangemeld door de regering van India bij het ministerie van Handel en Industrie (hierna te noemen “de zone”) worden aangevoerd vanuit een fabriek of opslagplaats in andere delen van India, voor de vervaardiging van goederen, diensten, productie, verwerking, assemblage, handel, reparatie, revisie, re-engineering, verpakking of daarmee verband houdende handelingen en de uitvoer daarvan (hierna genoemd “genoemd doel”), vrijgesteld van de volledige accijns die erop geheven wordt krachtens afdeling 3 van voornoemde Central Excise Act, en van de aanvullende accijns die erop geheven wordt krachtens afdeling 3 van voornoemde Additional Duties of Excise (Goods of Special Interest) Act, onder de volgende voorwaarden, namelijk-

 1. De genoemde eenheid is door de commissaris voor ontwikkeling gemachtigd om de eenheid in de Zone voor het genoemde doel te vestigen.

 2. De genoemde goederen worden rechtstreeks van de fabriek van fabricage of opslag in de eenheid binnengebracht.

 3. De genoemde eenheid gaat een borgstelling aan in de door de assistent-commissaris voor centrale accijnzen of douane of de adjunct-commissaris voor centrale accijnzen of douane voorgeschreven vorm, waarbij zij zich ertoe verbindt –

(i) de genoemde goederen naar de genoemde eenheid in de Zone te brengen en ze voor het genoemde doel te gebruiken;

zich te ontdoen van genoemde goederen of diensten, artikelen die in genoemde eenheid in de zone zijn geproduceerd, vervaardigd, verwerkt en verpakt of van de resten en afvallen die bij deze productie, vervaardiging, verwerking of verpakking ontstaan, op de wijze die in het in- en uitvoerbeleid en in deze kennisgeving is omschreven;

een positief NFEP (netto-inkomen uit buitenlandse valuta als percentage van de uitvoer) te bereiken, overeenkomstig paragraaf 9.2 van het in- en uitvoerbeleid, gelezen in het Nederlands Jurispr.32 van het document “In- en uitvoerbeleid” en de bepalingen van het Handboek van procedures, deel I, en te voldoen aan de voorwaarden van deze kennisgeving, de desbetreffende bepalingen van het in- en uitvoerbeleid en de desbetreffende bepalingen van het Handboek van procedures, deel I, en op verzoek te betalen I en op verzoek te betalen;-

(a) indien het genoemde positieve NFEP niet wordt bereikt, het recht dat gelijk is aan het gedeelte van het recht dat zonder de in deze kennisgeving vervatte vrijstelling op de genoemde goederen verschuldigd is en het aldus verschuldigde recht in dezelfde verhouding staat als het niet bereikte gedeelte van het NFEP staat tot het positieve NEFP dat moet worden bereikt, tezamen met een rente van 24% per jaar over het genoemde recht dat op verzoek moet worden betaald vanaf de datum van aanschaf van de genoemde goederen tot de datum van betaling van dit recht.

(b) indien de genoemde goederen niet binnen de termijn van vijf jaar voor het genoemde doel worden gebruikt, een bedrag dat gelijk is aan de rechten die van toepassing zijn op de genoemde goederen waarvan geen gebruik is gemaakt, vermeerderd met 24% rente per jaar over de genoemde rechten vanaf de datum van invoer of verwerving van de genoemde goederen waarvan geen gebruik is gemaakt tot de datum van betaling van deze rechten.

 1. De genoemde eenheid houdt naar behoren, in een voor haar bruikbare vorm en per boekjaar, een boekhouding bij van alle deviezeninstroom door uitvoer en andere ontvangsten, alle deviezenuitstroom door invoer, betaling van dividenden, royalty’s, honoraria, soortgelijke rekeningen, verbruik, gebruik van genoemde goederen en verkoop van geproduceerde, gefabriceerde, verwerkte, verpakte goederen en verleende diensten, met inbegrip van afval, schroot en restanten van dergelijke productie, vervaardiging, verwerking of verpakking in het binnenlandse tariefgebied en dient regelmatig kwartaaloverzichten en maandoverzichten in het geval van edelstenen en juwelen in bij de adjunct-commissaris van centrale accijnzen of douane of adjunct-commissaris van centrale accijnzen of douane in de vorm die is voorgeschreven in aanhangsel 16H van het Handboek van Procedures, Vol.I.
 2. De eenheid volgt de procedure die is vervat in hoofdstuk X van de Centrale Accijnsregels, 1944 (hierna genoemde regels) met de wijziging dat certificaat in formulier CT-3 dat als bijlage I aan deze kennisgeving is gehecht, door de met de accijns belaste ambtenaar van de eenheid wordt gebruikt in plaats van een certificaat in formulier CT-2 dat in genoemde regels is vervat.
 3. De assistent-commissaris voor de centrale accijnzen of douane of de adjunct-commissaris voor de centrale accijnzen of douane kan, op door hem vast te stellen voorwaarden en beperkingen en met inachtneming van de bepalingen van het in- en uitvoerbeleid, toestaan dat de genoemde goederen of goederen die in genoemde landen zijn vervaardigd, geproduceerd, verwerkt, gedeeltelijk worden verwerkt of verpakt, tijdelijk zonder betaling van rechten naar een andere eenheid in een andere bijzondere economische zone of naar een exportgeoriënteerde onderneming of exportproductiezone of een computerprogrammatuurtechnologiepark of een elektronisch-hardwaretechnologiepark worden gebracht –

  (a) voor reparatie, verwerking, beproeving of weergave en vervolgens naar genoemde eenheid worden teruggezonden, of

  (b) voor vervaardiging en uitvoer van genoemde goederen, mits zowel de ontvangende als de leverende eenheid een deugdelijke boekhouding voeren:

  toestaan dat bedoelde goederen of in bedoelde eenheid gedeeltelijk verwerkte of verpakte goederen zonder betaling van rechten buiten de Zone worden gebracht ten behoeve van onderzoek, reparatie, vervanging, ijking, raffinage, verwerking, uitstalling, werkverschaffing of elk ander procédé dat voor de vervaardiging van het eindprodukt noodzakelijk is, om vervolgens naar de eenheid te worden teruggebracht, dan wel zonder betaling van rechten onder douaneverband voor uitvoer uit de vestigingsplaats van de werkverschaffer te worden uitgeslagen:

  Mits dien verstande, dat in geval van uitvoer uit de bedrijfsruimten van de loonwerker, deze loonwerker overeenkomstig regel 174 van genoemde regels Centrale-accijnsbeambte is:

  Voorts wordt bepaald dat de resten of afvallen die bij een dergelijk proces in de bedrijfsruimten van de loonwerker ontstaan, hetzij naar de eenheid in de zone worden teruggezonden, hetzij tegen betaling van rechten worden ingeklaard alsof deze resten of afvallen door de genoemde eenheid waren aangekocht;

  het verwijderen van mallen, kalibers, gereedschappen, klemmen, instrumenten, hangers, patronen en tekeningen zonder betaling van rechten in de bedrijfsruimten van de toeleverancier toestaan, op voorwaarde dat deze goederen bij de voltooiing van de werkzaamheden binnen de door de Assistant Commissioner of Customs of Central Excise of de Deputy Commissioner of Customs of Central Excise vastgestelde termijn weer naar genoemde eenheid worden teruggebracht:

  met dien verstande dat deze voorwaarde niet van toepassing is op de genoemde eenheid indien deze zich bezighoudt met edelstenen en juwelen.

  (7) De Assistant Commissioner of CentralExcise of Customs of Deputy Commissioner of Central Excise of Customs kan, op door hem vast te stellen voorwaarden en beperkingen en met inachtneming van de bepalingen van het in- en uitvoerbeleid, toestaan dat genoemde eenheid die zich bezighoudt met edelstenen en juwelen in deZone –

  (i) goud, i) goud, zilver of platina voor werk in het binnenlandse tariefgebied af te nemen en de afgewerkte of halfafgewerkte juwelen, met inbegrip van juwelen met knopjes, die dezelfde hoeveelheid en dezelfde zuiverheid hebben als het afgenomen goud, zilver of platina, terug te brengen binnen een termijn van dertig dagen vanaf de datum van die afname:

  Mits geen diamanten, edelstenen of halfedelstenen mogen worden uitgenomen.

  (ii) van elke plaats in India juwelen van gewoon goud of gewoon zilver of gewoon platina in ontvangst te nemen tegen inwisseling van goud of zilver of platina met dezelfde zuiverheid en gewichtshoeveelheid als genoemde juwelen van goud of zilver of platina, naar gelang van het geval:

  Mits in het geval van de onder i) en ii) genoemde activiteiten in deze voorwaarde, de Binnenlandse Tariefzone-eenheid die dergelijke juwelen levert tegen inruil van goud of zilver of platina of na loonwerk, geen recht heeft op voordelen in verband met met met uitvoer gelijkgestelde verkoop en de genoemde eenheid in de Zone niet in aanmerking komt voor verspilling of productieverlies met betrekking tot dergelijke juwelen;

  (iii) juwelen en sieraden tijdelijk, zonder betaling van rechten, in de binnenlandse tariefzone binnen te brengen om te worden tentoongesteld en daarna weer terug te brengen;

  (iv) voor het persoonlijk vervoer van gouden of zilveren juwelen of platina juwelen of edelstenen of halfedelstenen of kralen en artikelen als monster tot een bedrag van US$ 1.00.000/- voor exportbevorderingstournees en tijdelijke tentoonstellingen of verkoop in het buitenland op voorwaarde dat de exporteur dergelijke juwelen, edelstenen of halfedelstenen of kralen en artikelen of de verkoopopbrengst binnen een periode van vijfenveertig dagen na de datum van vertrek via het normale bankkanaal terugbrengt;

  (v) juwelen, met inbegrip van merkjuwelen, uit te voeren om te worden tentoongesteld en verkocht in de toegestane winkels in het buitenland, of in de toonzaal van zijn distributeurs of agenten:

  (vi) het tijdelijk zonder betaling van rechten binnenbrengen van delen en gereedschappen van machines in het binnenlandse tariefgebied met het oog op reparatie en terugzending na dergelijke reparaties.

  (vii) het verwijderen van mallen, gereedschappen, patronen en tekeningen bij onderaannemers voor werk zonder betaling van rechten, en deze vervolgens terug te zenden naar de eenheid binnen de termijn die in dit verband is vastgesteld door de assistent-commissaris of de plaatsvervangend commissaris voor de accijnzen of douane, naar gelang van het geval;

  (viii) goudresten, stof of veegsel, afkomstig van het fabricageproces van de eenheid van oorsprong, naar de Munt van de regering of de Particuliere Munt te zenden voor omzetting in standaardgoudstaven en deze vervolgens terug te zenden naar de genoemde eenheid, of dergelijke resten, stof of veegsel vrij te geven voor het Binnenlandse Tariefgebied tegen betaling van rechten op het goudgehalte in de genoemde resten, stof of veegsel.

  (8) Mits ten genoegen van de assistent-commissaris voor de centrale accijnzen of douane of de adjunct-commissaris voor de centrale accijnzen of douane aangetoond, is geen recht verschuldigd voor de genoemde goederen (met inbegrip van kapitaalgoederen) of goederen die in genoemde eenheid zijn vervaardigd, be- of verwerkt of verpakt, indien deze goederen binnen of buiten de zone worden vernietigd, wanneer vernietiging binnen de zone niet mogelijk of toelaatbaar is.

  de resten en afvallen die bij de productie, de vervaardiging, de verwerking of de verpakking ontstaan, indien deze resten en afvallen binnen de zone worden vernietigd of buiten de zone worden vernietigd, wanneer vernietiging binnen de zone niet mogelijk is:

  met dien verstande dat deze voorwaarde niet geldt voor goud, zilver, platina, diamanten, edelstenen en halfedelstenen.

  2. Niettegenstaande het bepaalde in lid 1 is, wanneer de genoemde eenheid zich bezighoudt met de ontwikkeling van programmatuur, de daarin vervatte vrijstelling ook van toepassing op goederen die door deze eenheden worden aangekocht voor opleiding en voor het ontwikkelen en testen van programmatuur voor de export en voor het verlenen van consultancydiensten voor de ontwikkeling van programmatuur “onsite” in het buitenland.

  Mits aan de in deze kennisgeving gestelde voorwaarden wordt voldaan door de genoemde eenheid die zich bezighoudt met de ontwikkeling van programmatuur; en

  Memorandum van toelichting. – De vergoedingen die de genoemde eenheid in convertibele vreemde valuta ontvangt voor consultancydiensten voor de ontwikkeling van software op locatie in het buitenland, worden geacht te zijn uitgevoerd met het oog op de vervulling van de in deze kennisgeving genoemde positieve NFEP.

  3. Niettegenstaande het bepaalde in deze kennisgeving mag de genoemde eenheid (die geen handelseenheid is) de eindproducten, met inbegrip van bijprodukten en diensten die met behulp van genoemde goederen zijn vervaardigd of geproduceerd (met inbegrip van afkeurproducten, resten en afval die ontstaan bij de produktie, de vervaardiging, de verwerking of de verpakking van deze goederen, alsmede containers, kegels en klossen die opnieuw kunnen worden gebruikt), in overeenstemming met het In- en Uitvoerbeleid inklaren in het Binnenlandse Tariefgebied na betaling van rechten:

  met dien verstande dat wanneer dergelijke eindproducten (met inbegrip van afgekeurde producten, resten en afval) niet accijnsplichtig zijn, bij het inklaren van deze eindproducten een accijns verschuldigd wordt die gelijk is aan het bedrag dat van toepassing is op de krachtens deze kennisgeving verkregen inputs die voor de vervaardiging van deze eindproducten zijn gebruikt en die, indien krachtens deze kennisgeving geen vrijstelling was verleend, zou zijn betaald:

  Voorts wordt bepaald dat de diensten door de genoemde eenheid in het binnenlandse tariefgebied mogen worden verleend op voorwaarde dat het NFEP, zoals in het in- en uitvoerbeleid is bepaald, positief is.

  4. Niettegenstaande het bepaalde in deze kennisgeving mag de genoemde handelsonderneming de genoemde goederen zonder betaling van rechten in het binnenlandse tariefgebied inklaren, indien de inklaring geschiedt op grond van een voorafgaande vergunning of een bijzonder recht op vrijstelling van rechten overeenkomstig de bepalingen van het in- en uitvoerbeleid of voor andere eenheden van een speciale economische zone, een exportgeoriënteerde onderneming, een exportproductiezone, een electronisch-hardwaretechnologiepark of een softwaretechnologiepark.

  5. Onverminderd de overige bepalingen van deze kennisgeving wordt de genoemde handelsonderneming gemachtigd de goederen in het binnenlandse tariefgebied in te klaren zonder betaling van rechten. Onverminderd de overige bepalingen van deze kennisgeving kan de assistent-commissaris voor de accijnzen of douane of de plaatsvervangend commissaris voor de accijnzen of douane, onder voorbehoud van de voorwaarden en beperkingen die hij in verband met de omstandigheden van het geval nodig acht ter waarborging van de belangen van de belastingdienst, en met de toestemming van het voor de ontwikkeling bevoegde lid van de Commissie van de zone, de volgende maatregelen nemen in alle gevallen waarin dit in het kader van het in- en uitvoerbeleid vereist is, de bedoelde eenheid in de zone toestaan goederen in te klaren om deze overeenkomstig het in- en uitvoerbeleid buiten de zone naar een andere plaats in India te vervoeren:

  Opgesteld wordt dat –

  (a) een dergelijke inklaring van kapitaalgoederen kan worden toegestaan tegen betaling van rechten over de afgeschreven waarde daarvan, tegen het op de datum van betaling van die rechten geldende tarief;

  Uitleg .- De afschrijving wordt toegestaan voor het tijdvak dat loopt vanaf de datum waarop met de commerciële produktie van genoemde eenheid een aanvang is gemaakt of, wanneer bedoelde goederen na een dergelijke aanvang zijn ontvangen, vanaf de datum waarop die goederen voor de commerciële produktie in gebruik zijn genomen tot de datum van betaling van het recht;

  b) de inklaring van andere dan de onder a) bedoelde goederen (met inbegrip van lege kegels, klossen, bekers, geschikt voor herhaald gebruik) kan worden toegestaan tegen betaling van rechten die worden geheven over de waarde op het tijdstip van aankoop en tegen het op de datum van betaling van die rechten geldende tarief;

  c) de inklaring van gebruikte verpakkingsmiddelen, zoals kartonnen dozen, zakken van polyethyleen, van een soort die niet geschikt is voor herhaald gebruik, zonder betaling van enig recht.

  Uitleg.- Voor de toepassing van deze kennisgeving wordt verstaan onder –

  (a) “in- en uitvoerbeleid”: het in- en uitvoerbeleid voor de periode 1997-2002 dat door de Indiase regering in het Ministerie van Handel werd gepubliceerd onder bericht nr. 1(RE-99)/1997-2002 van 31 maart 2000, zoals van tijd tot tijd gewijzigd;

  (b) “Exportgeoriënteerde eenheid”: een honderd procent exportgeoriënteerde eenheid die is goedgekeurd door de Raad van Goedkeuringen die bij kennisgeving van de Indiase Regering in het Ministerie van Industrie, Directoraat Industriebeleid en Promotie of door het betrokken Commissielid voor Ontwikkeling is aangesteld;

  (c) “Exportproductiezone”: de Exportproductiezone waarvan kennisgeving is gedaan door de Regering van India in het Ministerie van Financiën (Department of Revenue) uit hoofde van afdeling 3 van de Central Excise Act, 1944 (1 van 1944);

  (d) “Electronic Hardware Technology Park (EHTP)-eenheid”: een eenheid die is opgericht in het kader van en in overeenstemming met de door de Regering van India in het Ministerie van Handel aangemelde regeling voor het Electronic Hardware Technology Park (EHTP)-regeling, bij kennisgeving nr. 5(RE-95)/92-97 van 30 april 1995 en goedgekeurd door het interministerieel permanent comité dat werd aangesteld bij kennisgeving van de Indiase Regering in het Ministerie van Industrie (Departement voor Industriële Ontwikkeling), nr.S.O. 117(E), van 22 februari 1993;

  (e) “Handboek van procedures, deel I”: het Handboek van procedures, deel I, 1997-2002, gepubliceerd door de Indiase regering, Ministerie van Handel, via Public Notice No. (RE-2000)/1997-2002 van 31 maart 2000;

  (f) “Speciale Economische Zone”: de Speciale Economische Zone zoals deze door de Regering van India is aangemeld bij het Ministerie van Handel en Industrie;

  (g) “Software Technology Parks (STP) Unit”: een eenheid die is opgericht in het kader van en in overeenstemming met de Software Technology Parks (STP) Scheme zoals deze door de Regering van India is aangemeld bij het Ministerie van Handel middels kennisgeving nr. 4 (RE-95) / 92-95 van 30 april 1995 en goedgekeurd door het interministerieel permanent comité dat werd aangesteld bij de kennisgeving van de Indiase Regering in het Ministerie van Industrie, Departement voor Industriële Ontwikkeling, nr. S.O. 117(E) van 22 februari 1993.

  ANNEXURE-I

  Nr.————— Date————-

  FORMULIER C.T.3
  Certificaat voor het overbrengen van accijnsgoederen onder douaneverband

  Hierbij wordt verklaard dat:

  1. Mr./Messrs————————(naam en adres) te goeder trouw licentiehouder is/zijn met vergunning nr.—————geldig tot en met ———————
  2. Dat hij/zij een borgstelling (algemene borgstelling/algemene zekerheid.

   Nr.——————— datum——————– voorRs.—————–bij de Assistant Commissioner/ DeputyCommissioner of Customs of Central Excise ———————- en als zodanig toestemming krijgen om———————–(hoeveelheid)——————(accijnsgoederen) van de eenheid op————————— naar hun onderneming ————–op————————–

  3. dat de specimens van de handtekeningen van zijn/hun gemachtigde vertegenwoordiger, namelijk Shri —————, hieronder naar behoren zijn geattesteerd;

  Specimen Handtekening Sd/- ambtenaar van de Centrale Accijnzen belast met

  Eigenaar of zijn gemachtigde Agent Attesteert de eenheid in Speciale Economische Zone

Articles

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.