Niniejsza notyfikacja zwalnia towary używane przez jednostkę w specjalnej strefie ekonomicznej z centralnego podatku akcyzowego i cła dodatkowego.

19 października 2000 r. – W wykonaniu uprawnień przyznanych przez podsekcję 1 sekcji 5A Central Excise Act, 1944, (1of 1944), w związku z podsekcją 3 sekcji 3 AdditionalDuties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry ofFinance (Department of Revenue) No. 41/2000-CE, z dnia 26 maja 2000 r., z wyjątkiem spraw dokonanych lub zaniechanych przed takim przejęciem, niniejszym zwalnia towary objęte podatkiem akcyzowym (zwane dalej „towarami wymienionymi”) wymienione w wykazie do ustawy o środkowej taryfie akcyzowej z 1985 r. (5 z 1986 r.), przywożone przez jednostkę (zwaną dalej wspomnianą jednostką) znajdującą się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, zgłoszonej przez Rząd Indii w Ministerstwie Handlu i Przemysłu (zwanej dalej Strefą), z fabryki produkującej lub magazynu znajdującego się w innych częściach Indii, do celów wytwarzania towarów, usług, produkcji, przetwarzania, montażu, handlu, naprawy, regeneracji, ponownego projektowania, pakowania lub w związku z tym i ich wywozu (zwanego dalej „wymienionym celem”) z całego podatku akcyzowego nałożonego na mocy sekcji 3 wymienionej Ustawy o akcyzie centralnej oraz dodatkowego podatku akcyzowego nałożonego na mocy sekcji 3 wymienionej Ustawy o dodatkowych podatkach akcyzowych (towary o szczególnym znaczeniu), z zastrzeżeniem następujących warunków, a mianowicie:-

 1. Wspomniana jednostka została upoważniona przez komisarza ds. rozwoju do założenia jednostki w Strefie w wyżej wymienionym celu.

 2. Przedmiotowe towary są wprowadzane bezpośrednio do jednostki z zakładu produkcyjnego lub magazynu.

 3. Wspomniana jednostka podpisuje zobowiązanie w formie określonej przez zastępcę komisarza ds. akcyzy centralnej lub ceł lub zastępcę komisarza ds. akcyzy centralnej lub ceł, wiążące ją –

(i) do sprowadzenia wspomnianych towarów do wspomnianej jednostki w Strefie i wykorzystania ich we wspomnianym celu;

zbycia wspomnianych towarów lub usług, artykułów produkowanych, wytwarzanych, przetwarzanych i pakowanych we wspomnianej jednostce w Strefie lub odpadów, złomu i pozostałości pochodzących z takiej produkcji, wytwarzania, przetwarzania lub pakowania w sposób przewidziany w Polityce eksportowo-importowej i w niniejszym zawiadomieniu;

osiągnięcia dodatniego wyniku NFEP (dochód netto z wymiany zagranicznej jako procent eksportu), jak przewidziano w ust. 9.32 Polityki eksportowo-importowej w powiązaniu z postanowieniami Podręcznika procedur, Vol. I oraz do spełnienia warunków określonych w niniejszym zawiadomieniu, odpowiednich postanowieniach Polityki eksportowo-importowej oraz odpowiednich postanowieniach Podręcznika procedur, Vol. a) w przypadku nieosiągnięcia wspomnianego dodatniego NFEP cło równe kwocie części cła nałożonego na wspomniane towary, ale z wyłączeniem zawartym w niniejszym zawiadomieniu, a cło płatne w ten sposób będzie miało taki sam udział, jaki nieosiągnięta część NFEP ma w stosunku do dodatniego NEFP, który ma być osiągnięty, wraz z odsetkami w wysokości 24% rocznie od wspomnianego cła płatnymi na żądanie od dnia nabycia wspomnianych towarów do dnia zapłaty takiego cła.

(b) w przypadku niewykorzystania wspomnianych towarów do wspomnianego celu w okresie pięciu lat, kwota równa cłu pobieranemu od wspomnianych niewykorzystanych towarów wraz z odsetkami w wysokości 24% rocznie od wspomnianego cła, płatnymi na żądanie, od dnia przywozu lub nabycia wspomnianych niewykorzystanych towarów do dnia zapłaty takiego cła.

 1. Wspomniana jednostka będzie prowadziła odpowiednią księgowość, w formacie dla niej dogodnym i z podziałem na lata budżetowe, wszystkich wpływów dewizowych z tytułu wywozu i innych wpływów, wszystkich wypływów dewizowych z tytułu przywozu, wypłaty dywidendy, należności licencyjnych, opłat, podobnych innych rachunków, zużycia, wykorzystania wspomnianych towarów oraz sprzedaży towarów wyprodukowanych, wytworzonych, przetworzonych, opakowanych i świadczonych usług, łącznie z odpadami, złom i pozostałości powstałe w wyniku takiej produkcji, wytwarzania, przetwarzania lub pakowania w Krajowym Obszarze Taryfowym i przedkłada regularnie kwartalne oświadczenie oraz miesięczne oświadczenie w przypadku klejnotów i biżuterii Asystentowi Komisarza Centralnej Akcyzy lub Celnego lub Zastępcy Komisarza Centralnej Akcyzy lub Celnego na formularzu zalecanym wAppendix 16H of the Handbook of Procedures, Vol.I.
 2. Jednostka stosuje procedurę zawartą w rozdziale X przepisów dotyczących akcyzy centralnej z 1944 r. (zwanych dalej wspomnianymi przepisami) z tą zmianą, że zaświadczenie w formie CT-3 załączone do niniejszego zawiadomienia jako załącznik I jest stosowane przez urzędnika ds. akcyzy centralnej odpowiedzialnego za jednostkę zamiast zaświadczenia w formie CT-2 przewidzianego we wspomnianych przepisach.
 3. Podkomisarz ds. akcyzy centralnej lub celnej lub zastępca komisarza ds. akcyzy centralnej lub celnej może, z zastrzeżeniem takich warunków i ograniczeń, jakie mogą być przez niego nałożone i z zastrzeżeniem przepisów Polityki wywozu i przywozu –

zezwolić na wywóz wymienionych towarów lub towarów wytworzonych, wyprodukowanych, przetworzonych, a) w celu naprawy, przetworzenia, przetestowania lub wyświetlenia, a następnie zwrócone do wspomnianej jednostki, lub

b) w celu ich wytworzenia i wywozu, pod warunkiem prowadzenia prawidłowej księgowości zarówno przez jednostkę przyjmującą, jak i dostarczającą:

zezwolić, aby wymienione towary lub częściowo przetworzone lub zapakowane we wspomnianej jednostce zostały wywiezione poza strefę bez uiszczenia cła w celu przeprowadzenia testów, napraw, wymiany, kalibracji, rafinacji, przetworzenia, ekspozycji, pracy nakładczej lub jakiegokolwiek innego procesu niezbędnego do wytworzenia produktu końcowego, a następnie zwrócone do jednostki lub usunięte bez uiszczenia cła pod zamknięciem celnym w celu wywozu z terenu zakładu pracy:

Pod warunkiem, że w przypadku wywozu z terenu zakładu robotnika, robotnik ten będzie rejestratorem centralnej akcyzy na mocy reguły 174 wspomnianych zasad:

Przewidując dalej, że odpady lub złom lub pozostałości powstałe podczas takiego procesu na terenie zakładu robotnika zostaną zwrócone do jednostki w Strefie lub zostaną odprawione po zapłaceniu cła, tak jakby wspomniane odpady lub pozostałości zostały nabyte przez wspomnianą jednostkę;

zezwolenie na usunięcie form, przyrządów, narzędzi, osprzętu, narzędzi, przyrządów, wieszaków, wzorów, rysunków bez płacenia cła do pomieszczeń podwykonawców pod warunkiem, że takie towary zostaną sprowadzone z powrotem do wspomnianej jednostki po zakończeniu pracy w ustalonym terminie określonym przez Zastępcę Komisarza ds:

Zastrzega się, że warunek ten nie ma zastosowania do wspomnianej jednostki, jeżeli jednostka ta zajmuje się produkcją kamieni szlachetnych i wyrobów jubilerskich.

(7) Asystent komisarza ds. akcyzy centralnej lub ceł lub zastępca komisarza ds. akcyzy centralnej lub ceł może, z zastrzeżeniem takich warunków i ograniczeń, jakie mogą być przez niego nałożone i z zastrzeżeniem przepisów polityki wywozu i przywozu, zezwolić wspomnianej jednostce zajmującej się wyrobem klejnotów i biżuterii w strefie –

(i) na wywóz złota, (i) wynoszenie złota, srebra lub platyny do pracy w krajowym obszarze taryfowym i przywożenie z powrotem gotowej lub półfabrykowanej biżuterii, w tym biżuterii z ćwiekami, zawierającej ilość i czystość równą wyjętemu złotu, srebru lub platynie w okresie trzydziestu dni od daty takiego wynoszenia:

Z zastrzeżeniem, że nie zezwala się na wynoszenie diamentów, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych.

(ii) do otrzymywania czystego złota lub czystego srebra lub czystej platynowej biżuterii z dowolnego miejsca w Indiach w zamian za złoto lub srebro lub platynę o tej samej czystości i ilości wagowej, co wspomniane złoto lub srebro lub platynowa biżuteria, w zależności od przypadku:

Zastrzega się, że w przypadku działań wymienionych w punktach (i) i (ii) powyżej w tym warunku, jednostka Krajowego Obszaru Taryfowego dostarczająca taką biżuterię w zamian za wymianę złota lub srebra lub platyny lub po wykonaniu pracy nie jest uprawniona do świadczeń za kategorie uznane za eksportowe, a wspomniana jednostka w Strefie nie kwalifikuje się do odpadów lub strat produkcyjnych w odniesieniu do takiej biżuterii;

(iii) do czasowego wywozu klejnotów i biżuterii na obszar objęty krajową taryfą celną bez uiszczenia opłaty celnej w celu ich wystawienia, a następnie ich zwrotu;

(iv) do osobistego przewozu złotej biżuterii lub srebrnej biżuterii lub platynowej biżuterii lub kamieni szlachetnych lub półszlachetnych lub koralików i artykułów jako próbek do 1,00,000,- USD w celu promocji eksportu i tymczasowego wystawienia lub sprzedaży za granicą pod warunkiem, że eksporter sprowadzi taką biżuterię, kamienie szlachetne lub półszlachetne lub koraliki i artykuły lub przychody ze sprzedaży w ciągu czterdziestu pięciu dni od daty wyjazdu normalnym kanałem bankowym;

(v) do eksportu biżuterii, w tym markowej biżuterii do ekspozycji i sprzedaży w dozwolonych sklepach założonych za granicą lub w salonach wystawowych dystrybutorów lub agentów:

Pod warunkiem, że produkty niesprzedane za granicą w okresie stu osiemdziesięciu dni od daty ich wywozu zostaną ponownie przywiezione w okresie czterdziestu pięciu dni od daty wygaśnięcia tego okresu;

(vi) do czasowego wywozu części i narzędzi maszyn do krajowego obszaru taryfowego bez uiszczenia cła w celu naprawy i ich zwrotu po takiej naprawie.

(vii) do usuwania form, narzędzi, wzorów i rysunków do pomieszczeń podwykonawców w celu wykonania pracy bez płacenia cła, które następnie mają być zwrócone do jednostki w okresie określonym w tym imieniu przez Asystenta Komisarza lub Zastępcę Komisarza Centralnej Akcyzy lub Celnego, w zależności od przypadku;

(viii) wysyłanie złomu, pyłu lub zmiotek złota powstałych w procesie wytwarzania w jednostce produkcyjnej do mennicy rządowej lub prywatnej w celu przerobienia ich na standardowe sztabki złota, a następnie zwrócenie ich do wspomnianej jednostki lub dokonanie odprawy celnej takiego złomu, pyłu lub zmiotek na obszarze objętym krajową taryfą celną po opłaceniu cła od zawartości złota we wspomnianym złomie, pyle lub zmiotkach.

(8) Z zastrzeżeniem spełnienia wymogów zastępcy komisarza ds. akcyzy centralnej lub celnych lub zastępcy komisarza ds. akcyzy centralnej lub celnych, cło nie jest pobierane w odniesieniu do –

wspomnianych towarów (włącznie z dobrami inwestycyjnymi) lub towarów wytwarzanych, przetwarzanych lub pakowanych we wspomnianej jednostce, jeżeli towary te są niszczone w Strefie lub poza Strefą, w przypadku gdy ich zniszczenie w Strefie nie jest możliwe lub dopuszczalne.

złom lub odpady lub pozostałości powstałe w trakcie takiej produkcji, wytwarzania, przetwarzania lub pakowania, jeżeli taki złom lub odpady lub pozostałości są niszczone na terenie Strefy lub niszczone poza Strefą, jeżeli nie jest możliwe zniszczenie ich na terenie Strefy:

Zastrzega się, że warunek ten nie ma zastosowania w przypadku złota, srebra, platyny, diamentów, kamieni szlachetnych i półszlachetnych.

2. Bez względu na wszystko, co zawiera ust. 1, w przypadku gdy dana jednostka zajmuje się rozwojem oprogramowania, zwolnienie zawarte w tym ustępie stosuje się również do towarów nabytych przez takie jednostki w celu szkolenia oraz rozwoju i testowania oprogramowania przeznaczonego na wywóz oraz świadczenia usług doradczych w zakresie rozwoju oprogramowania „na miejscu” za granicą.

Pod warunkiem, że warunki określone w niniejszym powiadomieniu są spełnione przez daną jednostkę zajmującą się rozwojem oprogramowania; oraz

Wyjaśnienie. – Opłaty konsultingowe otrzymane przez wspomnianą jednostkę w wymienialnej walucie obcej za usługi konsultingowe w zakresie rozwoju oprogramowania na miejscu za granicą uważa się za wywóz do celów spełnienia wspomnianego pozytywnego NFEP na mocy niniejszego zgłoszenia.

3. Bez względu na wszystko, co jest zawarte w niniejszym powiadomieniu, wspomniana jednostka (inna niż jednostka handlowa) ma prawo do odprawy celnej, zgodnie z polityką eksportu i importu, towarów gotowych, włącznie z produktami ubocznymi i usługami, wytworzonych lub wyprodukowanych z tych towarów (włącznie z odrzutami, odpadami, złomem i pozostałościami powstałymi w trakcie produkcji, wytwarzania, przetwarzania lub pakowania takich artykułów oraz pojemnikami wielokrotnego użytku, stożkami, szpulami) do obszaru objętego taryfą krajową po opłaceniu cła:

Pod warunkiem że w przypadku gdy takie wyroby gotowe (włącznie z odrzutami, odpadami, złomem i resztkami) nie są objęte podatkiem akcyzowym, podatek akcyzowy równy kwocie nałożonej na środki do produkcji otrzymane na mocy niniejszego zawiadomienia i wykorzystane do celów wytwarzania takich wyrobów gotowych, który zostałby zapłacony, gdyby nie zwolnienie na mocy niniejszego zawiadomienia, jest płatny w momencie odprawy takich wyrobów gotowych:

Zastrzega się ponadto, że zezwala się na świadczenie usług przez wspomnianą jednostkę w krajowym obszarze taryfowym pod warunkiem osiągnięcia pozytywnego wyniku NFEP, jak przewidziano w Polityce eksportowo-importowej.

4) Bez względu na wszystko, co jest zawarte w niniejszym powiadomieniu, jednostce zaangażowanej w handel zezwala się na odprawę celną wymienionych towarów w krajowym obszarze taryfowym bez uiszczania cła, jeżeli taka odprawa celna jest dokonywana na podstawie zezwolenia zaliczkowego lub specjalnego uprawnienia do zwolnienia z cła, zgodnie z postanowieniami Polityki eksportowo-importowej lub na rzecz innych jednostek Specjalnej Strefy Ekonomicznej lub Przedsiębiorstwa zorientowanego na eksport lub Strefy Przetwarzania Eksportowego lub Parku Technologicznego Sprzętu Elektronicznego lub Parku Technologicznego Oprogramowania.

5) Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych przepisów zawartych w niniejszym zawiadomieniu, Zastępca Podkomisarza Centralnej Akcyzy lub Ceł lub Zastępca Komisarza Centralnej Akcyzy lub Ceł może, z zastrzeżeniem takich warunków i ograniczeń, jakie może uznać za stosowne nałożyć w okolicznościach sprawy dla właściwego zabezpieczenia interesu przychodów, a także z zastrzeżeniem takiego zezwolenia ze strony Komisarza ds, gdy jest to szczególnie wymagane zgodnie z Polityką wywozu i przywozu, zezwolić wspomnianej jednostce w Strefie na odprawę celną wymienionych towarów w celu wywiezienia ich poza Strefę, do jakiegokolwiek innego miejsca w Indiach, zgodnie z Polityką wywozu i przywozu:

Przewidując, że –

(a) taka odprawa dóbr inwestycyjnych może być dozwolona po zapłaceniu cła od ich zamortyzowanej wartości i według stawki obowiązującej w dniu zapłaty takiego cła;

Wyjaśnienie .- Amortyzacja jest dozwolona w okresie od daty rozpoczęcia produkcji handlowej wspomnianej jednostki lub w przypadku, gdy towary zostały otrzymane po takim rozpoczęciu, od daty, kiedy takie towary zostały użyte do produkcji handlowej, do daty zapłaty cła;

(b) taka odprawa towarów (włącznie z pustymi stożkami, szpulami, pojemnikami nadającymi się do wielokrotnego użytku) innych niż wymienione w klauzuli (a) może być dozwolona po zapłaceniu cła od wartości w momencie nabycia i według stawki obowiązującej w dniu zapłaty takiego cła;

(c) taka odprawa używanych materiałów do pakowania, takich jak kartony, worki polietylenowe, które nie nadają się do wielokrotnego użytku, bez płacenia cła.

Wyjaśnienie. Dla celów niniejszego zgłoszenia –

(a) „Polityka eksportu i importu” oznacza Politykę eksportu i importu, 1997-2002, opublikowaną przez Rząd Indii w Ministerstwie Handlu, zgodnie z notyfikacją nr 1 (RE-99)/1997.(RE-99)/1997-2002, z dnia 31 marca 2000 r., z późniejszymi zmianami;

(b) „Jednostka Zorientowana na Wywóz” oznacza jednostkę zorientowaną w stu procentach na wywóz, zatwierdzoną przez Radę Zatwierdzającą powołaną na mocy zawiadomienia Rządu Indii w Ministerstwie Przemysłu, w Departamencie Polityki Przemysłowej i Promocji lub przez zainteresowanego Komisarza ds;

(c) „Strefa Przetwarzania Eksportowego” oznacza Strefę Przetwarzania Eksportowego zgłoszoną przez Rząd Indii w Ministerstwie Finansów (Departament Dochodów) w sekcji 3 Ustawy o Centralnej Akcyzie z 1944 r. (1of 1944);

(d) „Jednostka Parku Technologicznego Sprzętu Elektronicznego (EHTP)” oznacza jednostkę utworzoną w ramach i zgodnie z Programem Parku Technologicznego Sprzętu Elektronicznego (EHTP) zgłoszonym przez Rząd Indii w Ministerstwie Handlu, videnotification No. 5( RE-95)/ 92-97 , z dnia 30 kwietnia 1995 r. i zatwierdzony przez międzyministerialny stały komitet powołany na mocy zawiadomienia rządu Indii w Ministerstwie Przemysłu (Departament Rozwoju Przemysłu), nr S.O. 117(E).S.O. 117(E), z dnia 22 lutego 1993 r.;

(e) „Handbook of Procedures, Vol. I” oznacza Handbook of Procedures, Vol. I, 1997- 2002 opublikowany przez Government of India, Ministry of Commerce vide Public Notice No. (RE-2000)/1997-2002 z dnia 31 marca 2000 r.;

(f) „Specjalna Strefa Ekonomiczna” oznacza Specjalną Strefę Ekonomiczną zgłoszoną przez Rząd Indii w Ministerstwie Handlu i Przemysłu;

(g) „Jednostka Parków Technologii Oprogramowania (STP)” oznacza jednostkę ustanowioną na mocy i zgodnie z Programem Parków Technologii Oprogramowania (STP) zgłoszonym przez Rząd Indii w Ministerstwie Handlu vide notyfikacja nr. 4 (RE-95) / 92-95, dated 30th April, 1995 and approved by theInter-Ministerial Standing Committee appointed by the notification of the Government of India in the Ministry ofIndustry, Department of Industrial Development, No. S.O. 117(E), dated the 22nd February, 1993.

ANNEXURE-I

No.————— Data————-

FORM C.T.3
Oświadczenie o usunięciu towarów objętych podatkiem akcyzowym pod zamknięciem celnym

Niniejszym zaświadcza się, że:

 1. Pan/Pani———————— (nazwisko i adres) jest/jest w dobrej wierze posiadaczem zezwolenia nr —————ważne do ———————
 2. Oświadcza, że złożył(a) gwarancję (GeneralSurety/General Security.

  No.——————— date——————– forRs.—————–z Assistant Commissioner/ DeputyCommissioner of Custom or Central Excise ———————- i jako taki może otrzymać pozwolenie na usunięcie———————–(ilość) of——————(excisable goods) z jednostki pod adresem————————— do swojego przedsiębiorstwa ————–at————————–

 3. that the specimen signatures of his/their authorisedagent namely Shri —————are furnished herebelow dulyattattested;

Specicicimen Signature Sd/- Central ExciseOfficer- In-charge of

Owner or his authorised Agent Attested theunit in Special Economic Zone

.

Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.