Representing the Rights of Workers Who Have been Wrongfully Terminated

Wrongfully Terminated Lawyer Springfield Massachusetts

Både delstatlig och federal lag förbjuder arbetsgivare att avskeda anställda av vissa skäl, bland annat diskriminering på grund av medlemskap i vissa grupper eller för att man ägnar sig åt aktiviteter som är skyddade av lagen. Om du tror att du har blivit felaktigt uppsagd kan du få fakta i ditt fall granskade av en erfaren advokat genom att fylla i och skicka in vårt frågeformulär online eller boka en konsultation idag.

Att förlora sitt jobb kan vara förödande. Förutom att du blir ekonomiskt utsatt kan du också känna dig kränkt (på goda grunder) av din arbetsgivares beslut. Under vissa omständigheter kan du ha rättsliga grunder för att väcka talan om felaktig uppsägning mot din arbetsgivare.

Massachusetts är en stat med anställning på eget bevåg, vilket innebär att arbetsgivare har rätt att säga upp arbetstagare av en mängd olika skäl. De kan faktiskt göra det av goda skäl (arbetstagaren kom ständigt för sent och underpresterade), de kan göra det av olyckliga men förståeliga skäl (företaget stod inför stora ekonomiska svårigheter) eller de kan göra det av relativt obetydliga skäl (chefen gillade inte arbetstagarens nya frisyr). Faktum är att arbetsgivare i Massachusetts kan avskeda en arbetstagare i princip utan någon anledning alls.

Arbetsgivare i Massachusetts har dock inte rätt att säga upp en arbetstagare av en olaglig anledning. Även om arbetsgivare har stor frihet när det gäller att anställa och avskeda arbetstagare är vissa metoder uttryckligen förbjudna enligt delstatlig och federal lag. På Hayber, McKenna & Dinsmore hjälper våra erfarna Springfield-advokater för felaktig uppsägning förfördelade arbetstagare att kämpa tillbaka mot dåligt agerande arbetsgivare. Vi har ett kontor i hjärtat av centrala Springfield, och vi betjänar stolt arbetstagare i samhällen i hela regionen, bland annat i Chicopee, Holyoke, Agawam, Westfield, Wilbraham och West Springfield.

Vad utgör felaktig uppsägning?

Avskedande av en anställd kan vara olagligt om det bryter mot en arbetsrättslag eller allmän ordning. Det finns en mängd olika lagar som skyddar anställda från att bli uppsagda av följande skäl med mera:

 • Utnyttja en laglig arbetstagarrätt
 • Visselblåsning genom att rapportera om arbetsgivarens olagliga handlingar
 • Vägra att delta i oetiska eller olagliga handlingar
 • Diskutera arbetsrelaterade frågor med dina arbetskamrater (i.e lön, osäkra förhållanden, fackföreningsarbete, cirkulera en petition)
 • Diskriminering eller repressalier
 • I strid med ett anställningsavtal

Om du har sagts upp av någon av ovanstående anledningar eller av en annan anledning som du tror är felaktig, bör du inte vänta med att diskutera din situation med vår skickliga advokat för felaktig uppsägning. Vårt företag kan hjälpa dig att föra fram ett rättsligt anspråk för felaktig uppsägning så att du kan få ersättning för eventuella ekonomiska eller känslomässiga förluster.
Avsked för att ha utövat anställdas rättigheter

Anställda har många rättigheter som de bör kunna utöva på ett korrekt sätt utan att vara rädda för att bli uppsagda av sin arbetsgivare. Sådana rättigheter är bl.a. följande:

 • Rätten att begära eller ta ut kvalificerad familjeledighet och medicinsk ledighet
 • Rätten att lämna in en ansökan om arbetsskadeersättning efter en arbetsolycka
 • .relaterad skada eller sjukdom
 • Rätten att rösta och delta i jurytjänstgöring när man kallas till det
 • Rätten att förvänta sig korrekt lön och övertidsersättning
 • Rätten att ta vilo- eller måltidspauser enligt arbetslagstiftningen

Om du får sparken för att ha deltagit i lagstadgad verksamhet som du har rätt till enligt lagen, har du troligen ett starkt fall av olovlig uppsägning.

Oriktig uppsägning på grund av visselblåsning eller motstånd mot olagliga handlingar

Om din arbetsgivare försöker få dig att göra något olagligt har du rätt att rapportera detta missförhållande och tala om saken. I samband med denna rättighet har du rätt till visst rättsligt skydd. Arbetsgivare kan inte säga upp en arbetstagare enbart på grund av att han eller hon har deltagit i ett skyddat visselblåsarbeteende eller för att han eller hon internt har motsatt sig en olaglig handling. Denna regel om allmän ordning gäller i många olika sammanhang.

Om du till exempel motsätter dig en förestående olaglig handling kan din arbetsgivare inte vidta åtgärder för att avlägsna dig för att sedan delta i det olagliga beteendet. På samma sätt kan din arbetsgivare inte vidta negativa åtgärder mot dig om du upptäcker en pågående eller tidigare olaglig handling och rapporterar problemet till lämplig myndighet, till exempel Securities and Exchange Commission (SEC) eller någon annan statlig eller federal tillsynsmyndighet.

För det sista bör det också noteras att en arbetsgivare inte kan säga upp dig för att du har visselblåst eller motsatt dig en olaglig handling, även om du hade fel. Om du hade en rimlig övertygelse om att din arbetsgivares agerande var olagligt, och du vidtog visselblåsaråtgärder som du rimligen trodde var lämpliga med tanke på omständigheterna, kan din arbetsgivare inte avskeda dig på grund av det agerandet, även om det visar sig att din arbetsgivares agerande faktiskt var lagligt.

Avskedande på grund av ”samordnade aktiviteter”

Som grupp har arbetstagare i Massachusetts vissa rättigheter att organisera sig kollektivt för att försöka kämpa för bättre förmåner, höjda löner och förbättrade arbetsvillkor. Avsnitt 7 i National Labor Relations Act ger ett tydligt rättsligt skydd för arbetstagare som försöker organisera sig. I huvudsak kan en arbetsgivare inte säga upp en anställd enbart på grund av att han eller hon deltog i samordnade aktiviteter. Beroende på de specifika omständigheterna kan klagomål om arbetsförhållanden, löner eller andra arbetsrättsliga frågor vara juridiskt skyddade enligt den federala arbetsrätten. Vidare är uttryckliga arbetsorganisationsinsatser klart skyddade enligt federal lag.

Olaglig diskriminering eller repressalier

Arbetstagare i Massachusetts är juridiskt skyddade från olaglig diskriminering och detta omfattar definitivt uppsägning av diskriminerande skäl. Mer specifikt betraktas följande egenskaper som skyddade statusar och som sådana får de inte spela någon roll i arbetsgivarens beslut att säga upp dig:

 • Ras och hudfärg
 • Nationellt ursprung
 • Kön
 • Kön och kön
 • Könslig läggning
 • Kön. identitet och uttryck
 • ålder
 • graviditetsstatus
 • fysiska eller psykiska funktionshinder

Och dessutom, har du rätt att klaga på och rapportera olaglig diskriminering eller trakasserier på arbetsplatsen. Om du till exempel lämnar in ett klagomål om sexuella trakasserier kan din arbetsgivare sedan inte försöka säga upp dig av den anledningen. Detta gäller även om arbetsgivaren anser att ditt klagomål var obefogat. Det spelar ingen roll om klagomålet visar sig vara välgrundat; anställda måste kunna utöva sina arbetsrättigheter utan att frukta repressalier från arbetsgivarens sida

Självklart är det tyvärr alldeles för många arbetsgivare i Massachusetts som ägnar sig åt olaglig diskriminering eller repressalier. När de gör det försöker de vanligtvis hitta på en falsk anledning till varför den anställde faktiskt fick sparken. Dessa falska skäl kallas för skenbara skäl. Din advokat för arbetstagarrättigheter i Springfield kan hjälpa dig att bevisa förevändning och därmed fastställa olovlig uppsägning. Att göra detta kan ibland vara en utmaning, så det är viktigt att söka juridisk hjälp så snart som möjligt efter att ha blivit uppsagd.

Uppsägning i strid med ett anställningsavtal

En situation där principerna om at-will-anställning inte gäller är när arbetsgivaren och den anställde har undertecknat ett anställningsavtal som fastställer specifika krav för uppsägning. I allmänhet föreskriver dessa avtal en viss anställningstid och kräver att arbetsgivaren har en godtagbar orsak för att avskeda en anställd. Om arbetsgivaren säger upp dem utan grund kan de söka ersättning för felaktig uppsägning.

Resurser för MA-arbetstagare som avskedas olagligt

Massachusetts Court System- Massachusetts Court System tillhandahåller viktig information om Massachusetts lag om uppsägning av anställning, inklusive delstatlig lag, rättspraxis och tryckta resurser.

Massachusetts Employment Lawyers Association (MELA)- MELA är en organisation som ägnar sig åt att öka medvetenheten, förespråka och stödja advokater som ägnar majoriteten av sin praktik åt att företräda anställda.

Workplace Fairness – Denna nationella ideella organisation byggdes på en grund av sunt förnuft för att förstå ett ofta komplicerat arbetsrättsligt språk. För detta ändamål distribuerar organisationen tydlig och kortfattad information om arbetstagares rättigheter och främjar också en gemenskap av nationella förespråkare.

Kontakta våra advokater för felaktig uppsägning i Massachusetts idag

På Hayber, McKenna & Dinsmore hjälper våra advokater för anställningsrättigheter individer att kämpa tillbaka mot felaktig uppsägning. Om du har blivit uppsagd och anser att resonemanget på något sätt var olagligt kan du få en erfaren arbetsrättsadvokat från Springfield att granska ditt fall genom att fylla i vårt frågeformulär online eller genom att ringa vårt kontor idag på 413-417-7035.

Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.