Rådets beslut

av den 31 januari 2000

om ingående av avtalet om fastställande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon, utrustning och delar som kan monteras och/eller användas på hjulfordon (”parallellöverenskommelsen”)

(2000/125/EG)

Europeiska unionens råd,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 95 och 133 i detta, jämförd med artikel 300.2 första meningen och artikel 300.3 andra stycket i detta;

Med beaktande av kommissionens förslag(1)

Med beaktande av Europaparlamentets samtycke(2)

Varvid:

(1) I sitt beslut av den 3 november 1997 bemyndigade rådet kommissionen att inom ramen för FN:s ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) förhandla om ett avtal om fastställande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon samt för utrustning och delar som kan monteras och/eller användas på hjulförsedda fordon (”parallellöverenskommelse”).

(2) Som ett resultat av dessa förhandlingar öppnades parallellavtalet för undertecknande den 25 juni 1998, och gemenskapen undertecknade avtalet den 18 oktober 1999.

(3) Internationell harmonisering inom fordonssektorn äger redan rum inom ramen för 1958 års reviderade FN/ECE-överenskommelse om antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras och/eller användas på hjulförsedda fordon samt om villkoren för ömsesidigt erkännande av typgodkännanden utfärdade på grundval av dessa föreskrifter (”1958 års överenskommelse”), i vilken gemenskapen blev avtalsslutande part den 24 mars 1998.

(4) Slutandet av parallellöverenskommelsen utgör ett mål för den gemensamma handelspolitiken i enlighet med artikel 133 i fördraget att avlägsna befintliga och undvika att skapa nya tekniska hinder för handeln med motorfordon mellan de avtalsslutande parterna. Gemenskapens medverkan kommer att säkerställa samstämmighet mellan den harmoniseringsverksamhet som bedrivs inom ramen för både 1958 års överenskommelse och parallellöverenskommelsen och kommer därmed att möjliggöra ett lättare tillträde till marknaderna i tredje land.

(5) Genom att gemenskapen ingår parallellavtalet upprättas en särskild institutionell ram genom att samarbetsförfarandena mellan de avtalsslutande parterna organiseras; Europaparlamentets samtycke krävs därför.

(6) Det är nödvändigt att fastställa praktiska arrangemang när det gäller gemenskapens deltagande i parallellavtalet.

(7) Kommissionen bör ansvara för att uppfylla alla anmälningskrav som fastställs i den parallella överenskommelsen. Den parallella överenskommelsen skall fungera parallellt med 1958 års överenskommelse. Båda överenskommelserna kommer att fungera inom ramen för FN/ECE och använda sig av samma arbetsgrupper och faciliteter som installerats inom den ramen.

(8) Genom parallellöverenskommelsen skapas en ram för att fastställa globala tekniska föreskrifter i det globala registret genom omröstning i samförstånd; på grund av att de två överenskommelserna fungerar parallellt kommer utkast till tekniska föreskrifter från arbetsgrupperna i princip att röstas igenom i de organ som omfattas av båda överenskommelserna; för 1958 års överenskommelse har det inrättats ett beslutsförfarande; gemenskapens omröstning om parallellöverenskommelsen kan därför beslutas enligt samma förfarande vid samma tillfälle som för 1958 års överenskommelse.

(9) I de fall då en föreskrift endast är föremål för omröstning inom ramen för den parallella överenskommelsen är det möjligt att delegera beslutet om fastställande av gemenskapens röst till kommissionen, biträdd av den föreskrivande kommittén, eftersom den fastställda enhetliga tekniska föreskriften i ett senare skede måste läggas fram för antagande enligt det förfarande som fastställs i artiklarna 95 och 251 i fördraget.

(10) Gemenskapens röst avseende en föreslagen ändring av parallellavtalet bör fastställas i enlighet med det förfarande som följs för att godkänna det avtalet. När det gäller att uttrycka en invändning mot en ändring av parallellavtalet efter en konsensusomröstning till förmån för ändringen, med beaktande av de tidsgränser som fastställs i det avtalet, kan gemenskapens ståndpunkt beslutas av kommissionen genom ett mindre komplicerat förfarande.

(11) Det parallella avtalet bör godkännas,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Avtalet om fastställande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon samt för utrustning och delar som kan monteras och/eller användas på hjulförsedda fordon, nedan kallat ”parallellöverenskommelsen”, godkänns härmed på gemenskapens vägnar, inom ramen för dess befogenheter.

Texten till parallellöverenskommelsen återfinns i bilaga I.

Artikel 2

Rådets ordförande skall bemyndigas att utse den person som skall ha befogenhet att deponera godkännandeinstrumentet i enlighet med artikel 9.2 i parallellöverenskommelsen och att avge den förklaring som finns i bilaga II.

Artikel 3

Kommissionen skall på gemenskapens vägnar utföra alla de anmälningar som fastställs i parallellavtalet, särskilt de som föreskrivs i dess artiklar 7,9,12 och 15.

Artikel 4

De viktigaste arrangemangen när det gäller gemenskapens och medlemsstaternas deltagande i parallellavtalet fastställs i bilaga III.

Artikel 5

1. Gemenskapen skall rösta för fastställandet av ett utkast till enhetlig teknisk föreskrift eller ett utkast till ändring av en sådan föreskrift

– om gemenskapens röst för det parallella utkastet till teknisk föreskrift har beslutats i enlighet med något av de förfaranden som anges i artikel 4.2 i rådets beslut 97/836/EG(3),

– om en enhetlig teknisk föreskrift eller en ändring av en sådan föreskrift inte upprättas parallellt med en föreskrift eller en ändring av en sådan föreskrift enligt 1958 års avtal, om utkastet har godkänts i enlighet med det förfarande som anges i artikel 13 i direktiv 70/156/EEG(4).

2. Om ett godkännande i enlighet med punkt 1 inte ges, skall gemenskapen rösta mot upprättandet av en global teknisk föreskrift i det globala registret.

3. Gemenskapens ståndpunkt när det gäller upptagande och bekräftelse av upptagande i förteckningen i kompendiet över tekniska föreskrifter som kan komma i fråga samt när det gäller lösning av frågor mellan de fördragsslutande parterna skall vid behov fastställas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 13 i direktiv 70/156/EEG.

Artikel 6

1. Gemenskapen skall rösta för en föreslagen ändring av parallellavtalet om den föreslagna ändringen har godkänts i enlighet med det förfarande som följts för att godkänna det avtalet. Om detta förfarande inte har avslutats i tid innan omröstningen äger rum kommer kommissionen att rösta mot ändringen på gemenskapens vägnar.

2. Beslutet att uttrycka en invändning mot en ändring av parallellavtalet skall fattas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 5.1 andra strecksatsen.

Föreligger i Bryssel den 31 januari 2000.

På rådets vägnar

Förordon

J. PINA MOURA

Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.