Denna anmälan innebär att varor som används av en enhet i en särskild ekonomisk zon undantas från central punktskatt och tilläggsskatt.

19 oktober 2000.

Anmälan nr 52 /2000-Central Excise

G.S.R. 803(E). – I utövandet av de befogenheter som tilldelats genom underavsnitt (1) i avsnitt 5A i Central Excise Act, 1944, (1of 1944), läst med underavsnitt (3) i avsnitt 3 i AdditionalDuties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of1957), har centralregeringen, som är övertygad om att det är nödvändigt i allmänhetens intresse att göra detta och som ersätter den indiska regeringens meddelande i finansministeriet (Department of Revenue) No. 41/2000-CE av den 26 maj 2000, med undantag för vad som gjorts eller underlåtits att göras före detta övertagande, befrias härmed punktskattepliktiga varor (nedan kallade ”de nämnda varorna”) som anges i bilagan till lagen om tulltaxan för punktskatt (Central Excise Tariff Act) från 1985 (5 från 1986), när de förs in av en enhet (nedan kallad enheten) som är belägen i en särskild ekonomisk zon som meddelats av Indiens regering i handels- och industriministeriet (nedan kallad zonen) från en tillverkningsfabrik eller ett lager som är beläget i andra delar av Indien, för tillverkning av varor, tjänster, produktion, bearbetning, sammansättning, handel, reparation, renovering, omkonstruktion, förpackning eller i samband med detta samt export av dessa varor (nedan kallat ”det nämnda ändamålet”) från hela den punktskatt som tas ut för detta ändamål i enlighet med avsnitt 3 i Central Excise Act och den extra punktskatt som tas ut för detta ändamål i enlighet med avsnitt 3 i Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda-

 1. Den nämnda enheten har fått tillstånd av utvecklingskommissionären att etablera enheten i zonen för det nämnda ändamålet.

 2. De nämnda varorna förs direkt till enheten från tillverkningsfabriken eller lagret.

 3. Den nämnda enheten genomför ett åtagande i den form som anges av Assistant Commissioner of Central Excise or Customs eller Deputy Commissioner of Central Excise or Customs, och binder sig –

i) till att föra in de nämnda varorna till den nämnda enheten i zonen och att använda dem för det nämnda ändamålet;

att göra sig av med de nämnda varorna eller tjänsterna, artiklarna som produceras, tillverkas, bearbetas och förpackas i den nämnda enheten i zonen eller avfallet, skrotet och resterna från sådan produktion, tillverkning, bearbetning eller förpackning på det sätt som föreskrivs i export- och importpolitiken och i denna anmälan;

att uppnå ett positivt NFEP (nettoinkomst i utländsk valuta i procent av exporten) i enlighet med punkt 9.32 i export- och importpolitiken, tillsammans med bestämmelserna i handbok för förfaranden, volym I, och att uppfylla de villkor som anges i denna anmälan, de relevanta bestämmelserna i export- och importpolitiken och de relevanta bestämmelserna i handbok för förfaranden, volym I, och att uppfylla de villkor som anges i denna anmälan, de relevanta bestämmelserna i export- och importpolitiken och de relevanta bestämmelserna i handbok för förfaranden, volym I. I och att betala på begäran;-

a) om det inte är möjligt att uppnå det positiva NFEP-värdet, en tull som är lika stor som den del av den tull som skall tas ut på de nämnda varorna om inte undantaget i denna anmälan hade tillämpats, och den tull som skall betalas skall stå i samma proportion som den del av NFEP-värdet som inte uppnåtts står i förhållande till det positiva NEFP-värde som skall uppnås, tillsammans med en årlig ränta på 24 % på den tull som skall betalas på begäran från och med den dag då varorna anskaffades till dess att tullen har betalats.

(b) om de nämnda varorna inte används för det nämnda ändamålet inom fem år, ett belopp som motsvarar den tull som skall tas ut på de oanvända varorna tillsammans med ränta på 24 % per år på den nämnda tullen från och med den dag då de oanvända varorna importerades eller anskaffades till och med den dag då tullen betalades.

 1. Enheten skall föra en korrekt bokföring, i ett format som är lämpligt för den och per räkenskapsår, över allt inflöde av utländsk valuta genom export och andra intäkter, allt utflöde av utländsk valuta på grund av import, betalning av utdelning, royalty, avgifter och liknande andra konton, konsumtion, användning av de nämnda varorna och försäljning av varor som producerats, tillverkats, bearbetats, förpackats och tjänster som utförts, inklusive avfall, och rester som härrör från sådan produktion, tillverkning, bearbetning eller förpackning inom det inhemska tullområdet och ska regelbundet lämna in en kvartalsrapport och en månadsrapport för ädelstenar och smycken till den biträdande kommissarien för punktskatter eller tullar eller den biträdande kommissarien för punktskatter eller tullar i det format som föreskrivs i bilaga 16H till handboken för förfaranden, volym 1, bilaga 16H.I.
 2. Enheten följer det förfarande som anges i kapitel X i Central Excise Rules, 1944 (nedan kallade de nämnda reglerna) med den ändringen att det intyg i form av formuläret CT-3 som bifogas denna anmälan som bilaga I skall användas av den ansvarige tjänstemannen för enheten i stället för det intyg i form av formuläret CT-2 som föreskrivs i de nämnda reglerna.
 3. Den biträdande kommissionären för central punktskatt eller tullar eller biträdande kommissionären för central punktskatt eller tullar får, med förbehåll för de villkor och begränsningar som han eller hon fastställer och om inte annat följer av bestämmelserna i export- och importpolitiken, tillåta att de nämnda varorna eller varorna tillverkas, produceras, bearbetas, bearbetas eller förädlas, delvis bearbetade eller förpackade i den nämnda enheten till någon annan enhet i en annan särskild ekonomisk zon eller till ett exportorienterat företag eller en exportförädlingszon eller en mjukvaruteknikpark eller en elektronikhårdvaruteknikpark tillfälligt utan betalning av tull –

  a) för reparation, bearbetning, provning eller visning och för att därefter återlämnas till den nämnda enheten, eller

  b) för att tillverkas och exporteras därifrån, under förutsättning att både den mottagande och den levererande enheten för en korrekt bokföring:

  tillåta att nämnda varor eller delvis bearbetade eller förpackade i nämnda enhet förs utanför zonen utan betalning av tull för provning, reparation, utbyte, kalibrering, förädling, bearbetning, visning, arbete på uppdrag eller någon annan process som är nödvändig för att tillverka en slutprodukt, och att de därefter återförs till enheten, eller att de utan betalning av tull förs bort under borgensförbindelse för export från arbetsplatsen:

  Med förbehåll för att vid export från arbetsgivarens lokaler skall arbetsgivaren vara registrerad i punktskatteverket i enlighet med regel 174 i dessa regler:

  Det föreskrivs vidare att avfall eller skrot eller rester som uppkommer under en sådan process i arbetsgivarens lokaler antingen skall returneras till enheten i zonen eller skall förtullas mot betalning av tull som om nämnda avfall eller skrotrester hade anskaffats av nämnda enhet;

  tillåta att formar, jiggar, verktyg, fixturer, redskap, instrument, upphängningsanordningar, mönster och ritningar flyttas till underleverantörens lokaler utan betalning av tull, under förutsättning att dessa varor återförs till enheten när arbetet är slutfört inom den fastställda tidsperiod som anges av den biträdande tullkommissionären eller centralskattekommissionären eller den biträdande tullkommissionären eller centralskattekommissionären:

  Med förbehåll för att detta villkor inte skall gälla för nämnda enhet om enheten är verksam inom ädelstenar och smycken.

  (7) Assistant Commissioner of Central Excise or Customs or Deputy Commissioner of Central Excise orCustoms får, med förbehåll för sådana villkor och begränsningar som han kan fastställa och med förbehåll för bestämmelserna i export- och importpolicyn, tillåta att den enhet som sysslar med ädelstenar och smycken i zonen –

  (i) tar ut guld, silver eller platina för arbete i det inhemska tullområdet och att återföra de färdiga eller halvfärdiga smyckena, inklusive smycken med nitar, med samma kvantitet och renhetsgrad som det guld, silver eller platina som tagits ut inom trettio dagar från och med dagen för uttagningen:

  Med förbehåll för att inga diamanter, ädelstenar eller halvädelstenar får tas ut.

  (ii) ta emot smycken av vanligt guld, vanligt silver eller vanligt platina från vilken plats som helst i Indien i utbyte mot guld, silver eller platina av samma renhet och viktmängd som guldet, silvret eller platinasmycket, beroende på vad som är tillämpligt:

  Med förbehåll för att i fråga om de verksamheter som anges i i och ii ovan i detta villkor skall den enhet i det inhemska tullområdet som levererar sådana smycken mot byte av guld, silver eller platina eller efter arbete inte vara berättigad till förmåner för leverans likställd med export, och denna enhet i zonen skall inte vara berättigad till ersättning för svinn eller tillverkningsförluster i samband med sådana smycken;

  iii) tillfälligt föra ut ädelstenar och smycken utan betalning av tull till det inhemska tulltaxeområdet för att visas upp och därefter återlämnas;

  iv) för personlig transport av guldsmycken, silversmycken, platinasmycken, ädelstenar, halvädelstenar, pärlor och artiklar i form av prover upp till 1 00 000 US-dollar för exportfrämjande turer och tillfällig visning eller försäljning utomlands, under förutsättning att exportören återför dessa smycken, ädelstenar, halvädelstenar, pärlor och artiklar eller försäljningsintäkterna inom 45 dagar från och med avresedatumet via normala bankkanaler;

  v) exportera smycken, inklusive märkesmycken, för visning och försäljning i tillåtna butiker i utlandet eller i utställningslokaler hos sina distributörer eller agenter:

  Med förbehåll för att artiklar som inte har sålts utomlands inom en period av 180 dagar från och med den dag då de exporterades skall återimporteras inom en period av 45 dagar från och med utgången av denna period från och med den dag då den upphörde att gälla;

  vi) att föra ut maskindelar och verktyg från maskiner tillfälligt till det inhemska tulltaxeområdet utan betalning av tull för reparation och återlämnande av dem efter reparationen.

  (vii) att utan betalning av tull föra ut formar, verktyg, mönster och ritningar till underleverantörernas lokaler för att utföra arbeten och därefter återlämna dem till enheten inom den tidsperiod som anges för detta ändamål av den biträdande kommissarien eller biträdande kommissarien för punktskatter eller tullar, beroende på vad som är tillämpligt;

  (viii) sända skrot, stoft eller sopor av guld som uppkommer under tillverkningsprocessen vid enheten till det statliga myntverket eller det privata myntverket för omvandling till standardguldtackor och därefter återlämnas till enheten eller tullklarera sådant skrot, stoft eller sopor till det inhemska tullområdet mot betalning av tull på guldinnehållet i skrotet, stoftet eller soporna.

  (8) Under förutsättning att Assistant Commissioner of Central Excise or Customs eller Deputy Commissioner of Central Excise or Customs är nöjd, skall tull inte tas ut för –

  nämnda varor (inklusive kapitalvaror) eller varor som tillverkas, bearbetas eller förpackas i nämnda enhet, om dessa varor förstörs inom zonen eller utanför zonen, när det inte är möjligt eller tillåtet att förstöra dem inom zonen.

  skrot eller avfallsmaterial eller rester som uppkommer vid sådan produktion, tillverkning, bearbetning eller förpackning, om sådant skrot eller avfallsmaterial eller sådana rester förstörs inom zonen eller förstörs utanför zonen när det inte är möjligt att förstöra dem inom zonen:

  Med förbehåll för att detta villkor inte skall gälla för guld, silver, platina, diamanter, ädelstenar och halvädelstenar.

  2. Utan hinder av vad som sägs i punkt 1 skall undantaget i denna punkt, i ett fall där nämnda enhet är verksam inom utveckling av programvara, även gälla varor som anskaffas av sådana enheter för utbildning och för utveckling och testning av programvara för export och för tillhandahållande av konsulttjänster för utveckling av programvara ”på plats” utomlands.

  Förutsatt att de villkor som anges i denna anmälan uppfylls av nämnda enhet som är verksam inom utveckling av programvara; och

  Förklaring. – De konsultarvoden som enheten tar emot i konvertibel utländsk valuta för konsulttjänster för utveckling av programvara på plats utomlands skall anses vara export när det gäller uppfyllandet av det nämnda positiva NFEP enligt denna anmälan.

  3. Utan hinder av vad som sägs i denna anmälan skall den nämnda enheten (som inte är en handelsenhet) tillåtas att i enlighet med export- och importpolitiken förtulla färdiga varor, inklusive biprodukter och tjänster, som tillverkats eller producerats av de nämnda varorna (inklusive kassationer, avfall, skrot och rester som uppkommit vid produktion, tillverkning, bearbetning eller förpackning av sådana artiklar samt återanvändbara behållare, kottar och spolar) till det inhemska tullområdet mot betalning av tull:

  Med förbehåll för att om sådana färdiga varor (inklusive avfall, spill, skrot och rester) inte är punktskattepliktiga, skall en punktskatt som är lika stor som den som tas ut på insatsvaror som erhållits enligt denna anmälan och som används vid tillverkningen av sådana färdiga varor, och som skulle ha betalats om det inte hade funnits ett undantag enligt denna anmälan, betalas vid tidpunkten för klareringen av de färdiga varorna:

  Det ska vidare tillåtas att tjänsterna tillhandahålls av den nämnda enheten inom det inhemska tulltaxeområdet under förutsättning att den uppnår ett positivt NFEP i enlighet med vad som föreskrivs i export- och importpolitiken.

  4. Utan hinder av vad som sägs i denna anmälan skall den enhet som bedriver handel tillåtas att tullfritt förtulla de nämnda varorna i det inhemska tullområdet, om förtullningen sker mot förhandslicens eller särskild tullfrihet enligt bestämmelserna i export- och importpolitiken, eller till andra enheter i en särskild ekonomisk zon, ett exportorienterat företag, en exportförädlingszon, en teknikpark för elektronisk hårdvara eller en teknikpark för programvarutillverkaren.

  5. Utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser i denna anmälan får den biträdande kommissarien för centralskatt eller tull eller biträdande kommissarien för centralskatt eller tull, med förbehåll för de villkor och begränsningar som han anser det lämpligt att införa under omständigheterna i det aktuella fallet för att på lämpligt sätt skydda inkomstintresset och även med förbehåll för tillstånd från utvecklingskommissarien för zonen, när det är särskilt nödvändigt enligt export- och importpolitiken, tillåta att enheten i zonen tullklarerar några av de nämnda varorna för att transporteras utanför zonen till någon annan plats i Indien i enlighet med export- och importpolitiken:

  Med förbehåll för att –

  (a) sådan förtullning av kapitalvaror kan tillåtas mot betalning av tull på det nedskrivna värdet av dem och enligt den skattesats som gällde den dag då tullen betalades;

  Förklaring .- Avskrivningen skall tillåtas för perioden från och med den dag då den nämnda enhetens kommersiella produktion påbörjades eller, om varorna har mottagits efter denna tidpunkt, från och med den dag då varorna började användas för kommersiell produktion till och med den dag då tullen betalades;

  b) sådan klarering av andra varor (inklusive tomma koner, spolar, behållare som lämpar sig för upprepad användning) än de som anges i klausul (a) kan tillåtas mot betalning av tull på värdet vid tidpunkten för anskaffningen och enligt den skattesats som gällde den dag då tullen betalades;

  c) sådan klarering av begagnat förpackningsmaterial, t.ex. papplådor och polyetenpåsar som inte lämpar sig för upprepad användning, utan betalning av någon tull.

  Förklaring. I detta meddelande avses med –

  a) ”export- och importpolitik”: export- och importpolitiken 1997-2002, offentliggjord av Indiens regering i handelsministeriet genom meddelande nr 1.(RE-99)/1997-2002, daterad den 31 mars 2000, med eventuella ändringar;

  b) ”exportorienterad enhet”: en hundraprocentigt exportorienterad enhet som godkänts av den godkännandenämnd som utsetts genom den indiska regeringens tillkännagivande i industriministeriet, avdelningen för industripolitik och främjande, eller av den berörda utvecklingskommissionären;

  c) ”exportförädlingszon”: den exportförädlingszon som anmälts genom ett meddelande från Indiens regering i finansministeriet (Department of Revenue) enligt avsnitt 3 i Central Excise Act, 1944 (1of 1944)

  d) ”enhet för Electronic Hardware Technology Park (EHTP)”: en enhet som inrättats inom ramen för och i enlighet med det system för Electronic Hardware Technology Park (EHTP) som anmälts av Indiens regering i handelsministeriet, videnotification No. 5( RE-95)/92-97 av den 30 april 1995 och godkänd av den ständiga interministeriella kommittén som utsetts genom ett meddelande från den indiska regeringen i industriministeriet (avdelningen för industriell utveckling), nr.S.O. 117(E), daterad den 22 februari 1993;

  e) ”handbok för förfaranden, vol. I”: handbok för förfaranden, vol. I, 1997-2002, offentliggjord av den indiska regeringen, handelsministeriet, genom offentligt meddelande nr. (RE-2000)/1997-2002 av den 31 mars 2000;

  f) särskild ekonomisk zon: den särskilda ekonomiska zon som anmälts av Indiens regering i handels- och industriministeriet;

  g) enhet för programvaruteknikparker (Software Technology Parks, STP): en enhet som inrättats enligt och i enlighet med programmet för programvaruteknikparker (Software Technology Parks, STP) som anmälts av Indiens regering i handelsministeriet genom meddelande nr. 4 (RE-95) / 92-95, daterad den 30 april 1995 och godkänd av den ständiga interministeriella kommittén som utsetts av den indiska regeringens ministerium för industri, avdelningen för industriell utveckling, genom meddelande nr S.O. 117(E), daterat den 22 februari 1993.

  ANNEXE-I

  Nr.————— Date————-

  FORM C.T.3
  Certifikat för flyttning av punktskattepliktiga varor under tullförbindelse

  Detta intygar att:

  1. Mr./Messrs————————(namn och adress)är en seriös licenstagare som innehar licens nr.—————giltig till och med ———————
  2. Den har undertecknat ett borgensåtagande (GeneralSurety/General Security.

   Nr.——————— date——————– forRs.—————–med Assistant Commissioner/ DeputyCommissioner of Custom eller Central Excise ———————-och som sådan kan tillåtas att flytta———————–(kvantitet) av——————(punktskattepliktiga varor) från enheten på————————— till sitt företag ————– på————————–

  3. att hans/hennes befullmäktigade ombud, nämligen Shri ————— , har lämnat in ett underskriftsprov här nedan, vederbörligen styrkt;

  Specimen av namnteckning Sd/- Central ExciseOfficer- In-charge of

  Ägare eller dennes befullmäktigade ombud Attesterat enheten i den särskilda ekonomiska zonen

Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.