Declarația Consiliului

din 31 ianuarie 2000

privind încheierea Acordului privind stabilirea reglementărilor tehnice mondiale pentru vehiculele pe roți, echipamentele și piesele care pot fi montate și/sau utilizate pe vehiculele cu roți („Acordul paralel”)

(2000/125/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

Văzând Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 95 și 133, coroborate cu articolul 300 alineatul (2) prima teză și articolul 300 alineatul (3) al doilea paragraf;

Având în vedere propunerea Comisiei(1);

Având în vedere că a primit avizul conform al Parlamentului European(2);

Cu toate acestea:

(1) Prin decizia sa din 3 noiembrie 1997, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze, în cadrul Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU), un acord privind stabilirea reglementărilor tehnice mondiale pentru vehiculele cu roți, echipamentele și piesele care pot fi montate și/sau utilizate pe vehiculele cu roți („acordul paralel”).

(2) Ca urmare a acestor negocieri, la 25 iunie 1998, Acordul paralel a fost deschis spre semnare; Comunitatea a semnat acest acord la 18 octombrie 1999.

(3) Armonizarea internațională în sectorul automobilelor are deja loc în cadrul Acordului revizuit al CEE-ONU din 1958 privind adoptarea specificațiilor tehnice uniforme pentru vehiculele cu roți, echipamentele și piesele care pot fi montate și/sau utilizate pe vehiculele cu roți și condițiile de recunoaștere reciprocă a omologărilor acordate pe baza acestor specificații („acordul din 1958”), la care Comunitatea a devenit parte contractantă la 24 martie 1998.

(4) Încheierea acordului paralel constituie un obiectiv al politicii comerciale comune, în conformitate cu articolul 133 din tratat, de a elimina barierele tehnice existente și de a evita crearea de noi bariere tehnice în calea comerțului cu autovehicule între părțile contractante; implicarea Comunității va asigura coerența între activitățile de armonizare desfășurate atât în cadrul acordului din 1958, cât și în cadrul acordului paralel și, astfel, va permite un acces mai ușor la piețele țărilor terțe.

(5) Încheierea acordului paralel de către Comunitate stabilește un cadru instituțional specific prin organizarea procedurilor de cooperare între părțile contractante; prin urmare, este necesar avizul conform al Parlamentului European.

(6) Este necesar să se stabilească modalitățile practice în ceea ce privește implicarea Comunității în acordul paralel.

(7) Comisia ar trebui să fie responsabilă pentru îndeplinirea tuturor cerințelor de notificare prevăzute în acordul paralel; acordul paralel trebuie să funcționeze în paralel cu acordul din 1958; ambele acorduri vor funcționa în cadrul CEE-ONU și vor utiliza aceleași grupuri de lucru și facilități instalate în acest cadru.

(8) Acordul paralel creează un cadru pentru a stabili reglementări tehnice globale în registrul global prin vot prin consens; datorită funcționării în paralel a celor două acorduri, proiectele de reglementări tehnice care rezultă din grupurile de lucru vor fi, în principiu, votate în cadrul organismelor din cadrul ambelor acorduri; pentru Acordul din 1958 a fost stabilită o procedură de luare a deciziilor; prin urmare, votul comunitar privind Acordul paralel poate fi decis în cadrul aceleiași proceduri, cu aceeași ocazie ca și în cazul Acordului din 1958.

(9) În cazurile în care un regulament este votat numai în cadrul acordului paralel, este posibilă delegarea deciziei de stabilire a votului comunitar către Comisie, asistată de comitetul de reglementare, deoarece reglementarea tehnică globală stabilită trebuie, într-o etapă ulterioară, să fie supusă spre adoptare procedurii prevăzute la articolele 95 și 251 din tratat.

(10) Votul comunitar cu privire la o propunere de modificare a acordului paralel ar trebui să fie determinat în conformitate cu procedura urmată pentru aprobarea acordului respectiv; în ceea ce privește exprimarea unei obiecții față de o modificare a acordului paralel după un vot prin consens în favoarea modificării, ținând seama de constrângerile de timp prevăzute în acordul respectiv, poziția comunitară poate fi decisă de către Comisie în cadrul unei proceduri mai puțin complexe.

(11) Acordul paralel ar trebui să fie aprobat,

A hotărât după cum urmează:

Articolul 1

Acordul privind stabilirea reglementărilor tehnice globale pentru vehiculele cu roți, echipamentele și piesele care pot fi montate și/sau utilizate pe vehiculele cu roți, denumit în continuare „Acordul paralel”, se aprobă în numele Comunității, în limitele competențelor sale.

Textul acordului paralel este prevăzut în anexa I.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana împuternicită să depună instrumentul de aprobare, astfel cum se prevede la articolul 9 alineatul (2) din acordul paralel, și să facă declarația cuprinsă în anexa II.

Articolul 3

Comisia efectuează, în numele Comunității, toate notificările prevăzute în acordul paralel, în special cele prevăzute la articolele 7, 9, 12 și 15 ale acestuia.

Articolul 4

Dispozițiile principale cu privire la participarea Comunității și a statelor membre la acordul paralel sunt stabilite în anexa III.

Articolul 5

1. Comunitatea votează în favoarea stabilirii oricărui proiect de reglementare tehnică globală sau a unui proiect de modificare a unei astfel de reglementări

– în cazul în care votul Comunității în favoarea proiectului de reglementare tehnică paralelă a fost decis în cadrul uneia dintre procedurile prevăzute la articolul 4 alineatul (2) din Decizia 97/836/CE a Consiliului(3),

– în cazul în care o reglementare tehnică globală sau o modificare a unei astfel de reglementări nu este stabilită în paralel cu o reglementare sau o modificare a unei astfel de reglementări în temeiul Acordului din 1958, în cazul în care proiectul a fost aprobat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 13 din Directiva 70/156/CEE(4).

2. În cazul în care nu se acordă o aprobare în conformitate cu alineatul (1), Comunitatea votează împotriva stabilirii unei reglementări tehnice globale în registrul global.

3. Poziția Comunității în ceea ce privește înscrierea și reafirmarea înscrierii în compendiumul reglementărilor tehnice candidate, precum și în ceea ce privește soluționarea problemelor între părțile contractante se stabilește, după caz, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 13 din Directiva 70/156/CEE.

Articolul 6

1. Comunitatea votează în favoarea unei propuneri de modificare a acordului paralel în cazul în care modificarea propusă a fost aprobată în conformitate cu procedura urmată pentru aprobarea acordului respectiv. În cazul în care această procedură nu a fost finalizată la timp înainte de desfășurarea votului, Comisia va vota împotriva modificării în numele Comunității.

2. Decizia de a exprima o obiecție față de o modificare a acordului paralel se ia în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 5 alineatul (1) a doua liniuță.

Făcut la Bruxelles, 31 ianuarie 2000.

Pentru Consiliu

Președintele

J. PINA MOURA

.

Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.