DECYZJA RADY

z dnia 31 stycznia 2000 r.

dotycząca zawarcia Porozumienia dotyczącego ustanowienia ogólnych przepisów technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być zamontowane i/lub stosowane w pojazdach kołowych („Porozumienie Równoległe”)

(2000/125/WE)

Rada Unii Europejskiej,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95 i 133, w związku z art. 300 ust. 2 zdanie pierwsze i art. 300 ust. 3 akapit drugi;

uwzględniając wniosek Komisji(1);

uzyskawszy zgodę Parlamentu Europejskiego(2);

gdzie:

(1) W swojej decyzji z dnia 3 listopada 1997 r. Rada upoważniła Komisję do negocjowania w ramach Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) Porozumienia dotyczącego ustanowienia ogólnych przepisów technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być zamontowane i/lub stosowane w pojazdach kołowych („Porozumienie Równoległe”).

(2) W wyniku tych negocjacji, dnia 25 czerwca 1998 r. Porozumienie Równoległe zostało otwarte do podpisu; Wspólnota podpisała to Porozumienie dnia 18 października 1999 r.

(3) Harmonizacja międzynarodowa w sektorze motoryzacyjnym ma już miejsce w ramach Zrewidowanego Porozumienia EKG ONZ z 1958 r. dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz warunków wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań (Porozumienie z 1958 r.), którego Wspólnota stała się Umawiającą się Stroną w dniu 24 marca 1998 r.

(4) Zawarcie Porozumienia Równoległego stanowi cel wspólnej polityki handlowej zgodnie z art. 133 Traktatu, polegający na usunięciu istniejących i unikaniu tworzenia nowych barier technicznych w handlu pojazdami silnikowymi między Umawiającymi się Stronami; zaangażowanie Wspólnoty zapewni spójność między działaniami harmonizacyjnymi prowadzonymi zarówno w ramach Porozumienia z 1958 r., jak i Porozumienia Równoległego, a tym samym umożliwi łatwiejszy dostęp do rynków państw trzecich.

(5) Zawarcie Porozumienia Równoległego przez Wspólnotę ustanawia szczególne ramy instytucjonalne poprzez organizację procedur współpracy między Umawiającymi się Stronami; wymagana jest zatem zgoda Parlamentu Europejskiego.

(7) Komisja powinna być odpowiedzialna za spełnienie wszystkich wymogów dotyczących powiadamiania określonych w Porozumieniu Równoległym; Porozumienie Równoległe ma działać równolegle z Porozumieniem z 1958 r.; oba Porozumienia będą działać w ramach EKG ONZ i korzystać z tych samych grup roboczych i urządzeń zainstalowanych w tych ramach.

(8) Porozumienie Równoległe tworzy ramy dla ustanowienia globalnych przepisów technicznych w rejestrze globalnym w drodze głosowania na zasadzie konsensusu; ze względu na równoległe funkcjonowanie obu Porozumień, projekty przepisów technicznych powstające w Grupach Roboczych będą zasadniczo poddawane głosowaniu w organach na mocy obu Porozumień; dla Porozumienia z 1958 r. ustanowiono procedurę podejmowania decyzji; głosowanie Wspólnoty dotyczące Porozumienia Równoległego może zatem zostać podjęte w ramach tej samej procedury przy tej samej okazji, co w przypadku Porozumienia z 1958 r.

(9) W przypadkach, gdy rozporządzenie jest poddawane pod głosowanie jedynie w ramach Porozumienia Równoległego, możliwe jest przekazanie decyzji określającej głosowanie Wspólnoty Komisji wspomaganej przez komitet regulacyjny, ponieważ ustanowione globalne rozporządzenie techniczne musi na późniejszym etapie zostać przedłożone do przyjęcia zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 95 i 251 Traktatu.

(10) Głosowanie Wspólnoty dotyczące proponowanej zmiany do Porozumienia Równoległego powinno być określone zgodnie z procedurą zastosowaną w celu zatwierdzenia tego Porozumienia; w odniesieniu do wyrażenia sprzeciwu wobec zmiany do Porozumienia Równoległego po osiągnięciu konsensusu w głosowaniu za zmianą, biorąc pod uwagę ograniczenia czasowe ustanowione w tym Porozumieniu, stanowisko Wspólnoty może zostać określone przez Komisję w ramach mniej złożonej procedury.

(11) Należy zatwierdzić Porozumienie Równoległe,

PODJĘŁA NASTĘPUJĄCĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Umowa dotycząca ustanowienia ogólnych przepisów technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być montowane i/lub wykorzystywane w pojazdach kołowych, zwana dalej „Porozumieniem Równoległym”, zostaje niniejszym zatwierdzona w imieniu Wspólnoty, w granicach jej kompetencji.

Tekst Porozumienia Równoległego przedstawiono w załączniku I.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady jest upoważniony do wyznaczenia osoby umocowanej do złożenia dokumentu zatwierdzenia zgodnie z wymogami art. 9 ust. 2 Porozumienia Równoległego oraz do złożenia deklaracji zawartej w załączniku II.

Artykuł 3

Komisja przeprowadza w imieniu Wspólnoty wszelkie notyfikacje ustanowione w Porozumieniu Równoległym, w szczególności te przewidziane w jego art. 7, 9, 12 i 15.

Artykuł 4

Główne ustalenia dotyczące udziału Wspólnoty i Państw Członkowskich w Porozumieniu Równoległym są ustanowione w załączniku III.

Artykuł 5

1. Wspólnota głosuje za ustanowieniem każdego projektu globalnego przepisu technicznego lub projektu zmiany takiego przepisu

– jeżeli decyzja o głosowaniu Wspólnoty za równoległym projektem przepisu technicznego została podjęta zgodnie z jedną z procedur określonych w art. 4 ust. 2 decyzji Rady 97/836/WE(3),

– jeżeli ogólny przepis techniczny lub zmiana takiego przepisu nie jest ustanowiona równolegle z przepisem lub zmianą takiego przepisu na mocy Porozumienia z 1958 r., w przypadku gdy projekt został zatwierdzony zgodnie z procedurą określoną w art. 13 dyrektywy 70/156/EWG(4).

2. Jeżeli zatwierdzenie zgodnie z ustępem 1 nie zostanie udzielone, Wspólnota głosuje przeciwko ustanowieniu globalnego przepisu technicznego w rejestrze globalnym.

3. Stanowisko Wspólnoty w odniesieniu do umieszczenia i potwierdzenia umieszczenia w kompendium kandydujących przepisów technicznych, jak również w odniesieniu do rozstrzygania kwestii pomiędzy Umawiającymi się Stronami jest ustanawiane odpowiednio zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 13 dyrektywy 70/156/EWG.

Artykuł 6

1. Wspólnota głosuje za proponowaną zmianą do Porozumienia Równoległego w przypadku, gdy proponowana zmiana została zatwierdzona zgodnie z procedurą zastosowaną w celu zatwierdzenia tego Porozumienia. W przypadku, gdy procedura ta nie została zakończona na czas przed głosowaniem, Komisja będzie głosować przeciwko zmianie w imieniu Wspólnoty.

2. Decyzja o wyrażeniu sprzeciwu wobec zmiany do Porozumienia Równoległego jest podejmowana zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 5 ust. 1 tiret drugie.

Przyjęto w Brukseli, dnia 31 stycznia 2000 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

J. PINA MOURA

.

Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.