A TANÁCS HATÁROZATA

a 2000. január 31-i

megállapodás megkötéséről a kerekes járművekre vonatkozó globális műszaki előírások megállapításáról szóló megállapodás megkötéséről, (“Párhuzamos megállapodás”)

(2000/125/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. és 133. cikkére, összefüggésben 300. cikke (2) bekezdésének első mondatával és 300. cikke (3) bekezdésének második albekezdésével;

Mivel tekintettel a Bizottság javaslatára(1);

Mivel megkapta az Európai Parlament hozzájárulását(2);

Mivel:

(1) 1997. november 3-i határozatában a Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ-EGB) keretében tárgyalásokat folytasson a kerekes járművekre, valamint a kerekes járművekre felszerelhető és/vagy azokon használható berendezésekre és alkatrészekre vonatkozó globális műszaki szabályok megállapításáról szóló megállapodásról (“Párhuzamos megállapodás”).

(2) E tárgyalások eredményeként 1998. június 25-én megnyitották aláírásra a párhuzamos megállapodást, amelyet a Közösség 1999. október 18-án írt alá.

(3) A nemzetközi harmonizáció az autóiparban már folyamatban van a kerekes járművekre és a kerekes járművekre felszerelhető és/vagy azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról, valamint az ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló 1958. évi ENSZ-EGB felülvizsgált megállapodás (1958. évi megállapodás) keretében, amelynek a Közösség 1998. március 24-én szerződő fele lett.

(4) A párhuzamos megállapodás megkötése a Szerződés 133. cikkével összhangban a közös kereskedelempolitika egyik célja, hogy a Szerződő Felek között a gépjárművek kereskedelmének meglévő műszaki akadályait megszüntesse, és elkerülje újak létrehozását; a Közösség részvétele biztosítja az összhangot az 1958. évi megállapodás és a párhuzamos megállapodás alapján végzett harmonizációs tevékenységek között, és ezáltal lehetővé teszi a harmadik országok piacaira való könnyebb bejutást.

(5) A párhuzamos megállapodás Közösség általi megkötése a Szerződő Felek közötti együttműködési eljárások megszervezésével sajátos intézményi keretet hoz létre; ezért az Európai Parlament hozzájárulása szükséges.

(6) A Közösségnek a párhuzamos megállapodásban való részvétele tekintetében gyakorlati szabályokat kell megállapítani.

(7) A Bizottság feladata a párhuzamos megállapodásban meghatározott valamennyi értesítési követelmény teljesítése; a párhuzamos megállapodásnak az 1958. évi megállapodással párhuzamosan kell működnie; mindkét megállapodás az ENSZ-EGB keretében fog működni, és ugyanazokat a munkacsoportokat és eszközöket fogja használni, amelyeket ebben a keretben telepítettek.

(8) A párhuzamos megállapodás keretet teremt a globális műszaki szabályoknak a globális kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben konszenzusos szavazással történő megállapítására; a két megállapodás párhuzamos működése miatt a munkacsoportokból származó műszaki szabálytervezetekről elvileg mindkét megállapodás szerinti testületekben szavazni fognak; az 1958. évi megállapodás esetében döntéshozatali eljárást hoztak létre; a párhuzamos megállapodással kapcsolatos közösségi szavazásról ezért ugyanazon eljárás szerint, ugyanazon alkalommal lehet dönteni, mint az 1958. évi megállapodás esetében.

(9) Azokban az esetekben, amikor egy rendeletről csak a párhuzamos megállapodás alapján szavaznak, lehetőség van arra, hogy a közösségi szavazást meghatározó döntést a szabályozási bizottság által segített Bizottságra bízzák, mivel a megállapított globális technikai szabályozást egy későbbi szakaszban a Szerződés 95. és 251. cikkében megállapított eljárásnak kell elfogadásra benyújtani.

(10) A párhuzamos megállapodás javasolt módosítására vonatkozó közösségi szavazást az említett megállapodás jóváhagyása érdekében követett eljárásnak megfelelően kell meghatározni; a párhuzamos megállapodás módosításával szembeni kifogás kifejezése tekintetében a módosítást támogató konszenzusos szavazást követően, figyelembe véve az említett megállapodásban megállapított időkorlátokat, a közösségi álláspontról a Bizottság egy kevésbé bonyolult eljárás keretében is dönthet.

(11) A párhuzamos megállapodást jóvá kell hagyni,

Az alábbi határozatot hozta:

1. cikk

A kerekes járművekre, az azokba szerelhető és/vagy azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó globális műszaki szabályok megállapításáról szóló megállapodást (a továbbiakban: “párhuzamos megállapodás”) a Közösség nevében, hatáskörének keretein belül jóváhagyja.

A párhuzamos megállapodás szövegét az I. melléklet tartalmazza.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a párhuzamos megállapodás 9. cikkének (2) bekezdésében előírt jóváhagyási okirat benyújtására és a II. mellékletben szereplő nyilatkozat megtételére jogosult személyt.

3. cikk

A Bizottság a Közösség nevében elvégzi a párhuzamos megállapodásban meghatározott összes értesítést, különösen a 7., 9., 12. és 15. cikkben előírtakat.

4. cikk

A Közösségnek és a tagállamoknak a párhuzamos megállapodásban való részvételére vonatkozó főbb szabályokat a III. melléklet tartalmazza.

5. cikk

1. cikk. A Közösség megszavazza bármely globális technikai szabálytervezet vagy egy ilyen szabály módosításának tervezetét

– ha a 97/836/EK tanácsi határozat(3) 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eljárások valamelyike alapján döntöttek a Közösségnek a párhuzamos technikai szabálytervezet melletti szavazásáról,

– ha a globális műszaki szabály vagy annak módosítása nem az 1958. évi megállapodás szerinti szabályozással vagy annak módosításával párhuzamosan kerül megállapításra, amennyiben a tervezetet a 70/156/EGK irányelv(4) 13. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően hagyták jóvá.

2. Ha az (1) bekezdés szerinti jóváhagyást nem adják meg, a Közösség a globális műszaki szabály létrehozását a globális kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben nem szavazza meg.

3. A Közösség a globális műszaki szabály létrehozását a globális kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben nem szavazza meg. A Közösség álláspontját a műszaki szabályjelöltek gyűjteményébe való felvétel és a felvétel megerősítése, valamint a Szerződő Felek közötti problémamegoldás tekintetében a 70/156/EGK irányelv 13. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően kell kialakítani.

6. cikk

1. cikk. A Közösség a párhuzamos megállapodás javasolt módosítása mellett szavaz, amennyiben a javasolt módosítást az említett megállapodás jóváhagyása érdekében követett eljárásnak megfelelően jóváhagyták. Amennyiben ez az eljárás nem fejeződik be időben a szavazás előtt, a Bizottság a Közösség nevében a módosítás ellen szavaz.

2. A párhuzamos megállapodás módosításával szembeni kifogást kifejező határozatot az 5. cikk (1) bekezdésének második francia bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően kell meghozni.

Kelt Brüsszelben, 2000. január 31-én.

A Tanács részéről

Az elnök

JJ. PINA MOURA

Articles

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.