Ez az értesítés mentesíti a különleges gazdasági övezetben lévő egység által használt termékeket a központi jövedéki adó és a kiegészítő adó alól.

2000. október 19.

52 /2000-Központi jövedékiadó-közlemény

G.S.R. 803(E). – Az 1944. évi központi jövedéki törvény (1944. évi 1.) 5A. szakaszának (1) bekezdése, valamint az 1957. évi 58. törvény (1957. évi 58.) 3. szakaszának (3) bekezdése alapján a központi kormány, mivel meggyőződött arról, hogy a közérdek ezt szükségessé teszi, és az indiai kormánynak a pénzügyminisztériumban (adóügyi minisztérium) kiadott, a jövedéki adóról szóló értesítésének helyébe lépő, a jövedéki adóról szóló 1957. évi 58. törvény (1957. évi 58.) 3. szakaszának (3) bekezdése alapján, a központi kormány, mivel meggyőződött arról, hogy a közérdek ezt szükségessé teszi, a jövedéki adóról szóló 1957. évi 58. törvény (1957. évi 58.) 3. szakaszának (3) bekezdése alapján. május 26-án kelt 41/2000-CE számú, 2000. május 26-án kelt értesítésének megfelelően, kivéve az e felváltás előtt megtett vagy elmulasztott dolgokat, mentességet biztosít a jövedékiadó-köteles termékek (a továbbiakban: az említett termékek) tekintetében, amelyeket a központi jövedékiadó-tarifáról szóló 1985. évi (1986. évi 5.) törvény melléklete határoz meg, ha az indiai kormány által a Kereskedelmi és Ipari Minisztériumban bejelentett különleges gazdasági övezetben (a továbbiakban: övezet) található egység (a továbbiakban: az említett egység) szállítja az India más részein található gyártóüzemből vagy raktárból, áruk gyártása, szolgáltatások nyújtása, előállítása, feldolgozása, összeszerelése, kereskedelme, javítása, felújítása, újjáépítése, átdolgozása, csomagolása vagy ezzel összefüggésben, valamint ezek kivitele (a továbbiakban: említett cél) céljából az említett központi jövedéki törvény 3. szakasza alapján kivetett jövedéki adó és az említett kiegészítő jövedéki adókról (különös jelentőségű termékek) szóló törvény 3. szakasza alapján kivetett kiegészítő jövedéki adó teljes összege alól, a következő feltételek mellett, nevezetesen:-

 1. Az említett egységet a fejlesztési biztos engedélyezte az egység létrehozására az övezetben az említett célra.

 2. Az említett árukat közvetlenül a gyártóüzemből vagy raktárból szállítják az egységbe.

 3. Az említett egység a központi jövedéki vagy vámügyi biztoshelyettes vagy a központi jövedéki vagy vámügyi biztoshelyettes által meghatározott formában kötelezi magát –

(i) az említett áruknak az övezetben lévő egységbe történő behozatalára és az említett célra történő felhasználására;

az említett áruknak vagy az említett egységben az övezetben előállított, gyártott, feldolgozott és csomagolt áruknak vagy az ilyen termelésből, gyártásból, feldolgozásból vagy csomagolásból származó hulladéknak, törmeléknek és maradványoknak az export- és importpolitikában és ebben az értesítésben előírt módon történő ártalmatlanítására;

az export százalékában kifejezett pozitív NFEP (nettó devizabevétel) elérésére a 9. pontban előírtak szerint.Az export- és importpolitika 32. pontja és az Eljárási kézikönyv I. kötetének rendelkezései szerint, valamint az ebben az értesítésben, az export- és importpolitika vonatkozó rendelkezéseiben és az Eljárási kézikönyv I. kötetének vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott feltételek teljesítése. a) az említett pozitív NFEP elérésének elmulasztása esetén az említett árukra kivetendő vámnak az ezen értesítésben foglalt mentesség nélkül kivetendő vámnak megfelelő összegű vámot kell fizetni, és az így fizetendő vámot ugyanolyan arányban kell megfizetni, mint amilyen arányban az NFEP el nem ért része az elérendő pozitív NEFP-hez viszonyítva, valamint az említett vámra évi 24%-os kamatot kell fizetni az említett áruk beszerzésének időpontjától az említett vám megfizetéséig.

b) amennyiben az említett árukat az ötéves időszakon belül nem használják fel az említett célra, az említett fel nem használt árukra kivetendő vámmal megegyező összeg, valamint az említett vámra vonatkozó évi 24%-os kamat az említett felhasználatlan áruk behozatalának vagy beszerzésének időpontjától az említett vám megfizetéséig.

 1. Az említett egységnek a számára megfelelő formában és pénzügyi évenként megfelelő elszámolást kell vezetnie az export és egyéb bevételek révén beáramló összes devizáról, az import, az osztalék, jogdíj, díjak, hasonló egyéb számlák kifizetése, az említett áruk fogyasztása, felhasználása és az előállított, gyártott, feldolgozott, csomagolt áruk, valamint a nyújtott szolgáltatások – beleértve a hulladékot is – értékesítése miatt kiáramló összes devizáról, a belföldi vámterületen történő ilyen termelésből, gyártásból, feldolgozásból vagy csomagolásból származó törmelék és maradványok, és rendszeresen negyedéves kimutatást és drágakövek és ékszerek esetében havi kimutatást nyújt be a központi jövedéki vagy vámügyi biztoshelyettesnek vagy a központi jövedéki vagy vámügyi biztoshelyettesnek az Eljárási kézikönyv 16H. függelékében előírt formanyomtatványon.I.
 2. Az egység az 1944. évi központi jövedéki szabályok X. fejezetében (a továbbiakban: az említett szabályok) foglalt eljárást követi azzal a módosítással, hogy az egységért felelős központi jövedéki tisztviselő az említett szabályokban előírt CT-2 formanyomtatvány helyett a CT-3 formanyomtatvány szerinti igazolást használja, amely az I. mellékletként csatolva van ehhez az értesítéshez.
 3. A központi jövedéki vagy vámügyi biztoshelyettes vagy a központi jövedéki vagy vámügyi biztoshelyettes az általa meghatározott feltételek és korlátozások mellett és az export- és importpolitika rendelkezéseire is figyelemmel –

engedélyezheti az említett termékeket vagy a gyártott, előállított, feldolgozott termékeket, részben feldolgozott vagy csomagolt termékeket vagy termékeket egy másik különleges gazdasági övezetben lévő bármely más egységhez vagy exportorientált vállalkozáshoz vagy exportfeldolgozási övezethez vagy szoftvertechnológiai parkhoz vagy elektronikai hardvertechnológiai parkhoz szállítsanak ideiglenesen vámfizetés nélkül –

a) javítás, feldolgozás, tesztelés vagy bemutatás céljából, és ezt követően visszaküldjék az említett egységhez, vagy

b) gyártás és kivitel céljából, feltéve, hogy mind az átvevő, mind az átadó egység megfelelően könyvel:

engedélyezhetik, hogy az említett egységben feldolgozott vagy részben feldolgozott vagy csomagolt árukat vámfizetés nélkül az övezeten kívülre szállítsák tesztelés, javítás, csere, kalibrálás, finomítás, feldolgozás, bemutatás, bérmunkák vagy bármely más, a végtermék előállításához szükséges folyamat céljából, és azt követően visszaszállítsák az egységbe, vagy vámfizetés nélkül, vámőrizet mellett kivihetik a bérmunkás telephelyéről:

Azzal a feltétellel, hogy a bérmunkás telephelyéről történő kivitel esetén a bérmunkásnak az említett szabályok 174. szabálya szerinti központi jövedéki engedélyesnek kell lennie:

Megállapítva továbbá, hogy az ilyen eljárás során a bérmunkás telephelyén keletkező hulladékot vagy törmeléket vagy maradványokat vagy visszaszállítják az övezetben lévő egységhez, vagy vám megfizetése mellett vámkezelik, mintha az említett hulladékot vagy törmelékmaradványokat az említett egység szerezte volna be;

engedélyezhetik a formák, szerkentyűk, szerszámok, szerelvények, eszközök, függesztékek, minták, rajzok vámfizetés nélküli elszállítását az alvállalkozó telephelyére, azzal a feltétellel, hogy az ilyen árukat a munka befejezésekor a vámügyi vagy központi jövedéki biztoshelyettes vagy helyettes vámügyi vagy központi jövedéki biztos által meghatározott meghatározott határidőn belül vissza kell szállítani az említett egységhez:

Ez a feltétel nem vonatkozik az említett egységre, ha az ilyen egység drágakő- és ékszergyártással foglalkozik.

(7) A központi jövedéki vagy vámügyi biztoshelyettes vagy a központi jövedéki vagy vámügyi biztoshelyettes az általa meghatározott feltételek és korlátozások mellett és az export- és importpolitika rendelkezéseire is figyelemmel engedélyezheti, hogy az említett, a zónában drágakő- és ékszergyártással foglalkozó egység –

(i) aranyat vigyen ki, a belföldi vámterületen végzett munka céljából, és a kivitt arannyal, ezüsttel, platinával megegyező mennyiségű és tisztaságú kész vagy félkész ékszereket, beleértve a szegecselt ékszereket is, a kivitt arany, ezüst és platina mennyiségével és tisztaságával megegyező mennyiségben hozza vissza a kiviteltől számított harminc napos időszakon belül:

Feltéve, hogy gyémánt, drágakő vagy féldrágakő nem vihető ki.

(ii) Indiában bármely helyről sima arany- vagy ezüst- vagy platinaékszereket átvenni az említett arany- vagy ezüst- vagy platinaékszerekkel azonos tisztaságú és súlyú arany- vagy ezüst- vagy platinaékszerekkel megegyező tömegű arany- vagy ezüst- vagy platinaékszer cseréje ellenében:

Azzal a feltétellel, hogy az e feltételben az i. és ii. pontban említett tevékenységek esetében az ilyen ékszereket arany- vagy ezüst- vagy platinacsere ellenében vagy bérmunkát követően szállító belföldi vámterületi egység nem jogosult exportnak tekintett kedvezményekre, és az övezetben lévő említett egység nem jogosult az ilyen ékszerekkel kapcsolatos veszteségre vagy gyártási veszteségre;

iii. a drágakő- és ékszertárgyak ideiglenes, vámfizetés nélküli kivitele a belföldi vámterületre bemutatás céljából, és ezt követően történő visszaszállítása;

iv) arany ékszerek vagy ezüst ékszerek vagy platina ékszerek vagy drágakövek vagy féldrágakövek vagy gyöngyök és tárgyak mintaként történő személyes szállítása 1.00.000 USD/USD összeghatárig exportösztönző körutak és ideiglenes kiállítás vagy külföldi értékesítés céljából, azzal a feltétellel, hogy az exportőr az ilyen ékszereket, drágaköveket vagy féldrágaköveket vagy gyöngyöket és tárgyakat vagy az értékesítés bevételét az indulás napjától számított negyvenöt napos időszakon belül a szokásos banki csatornán keresztül visszahozza;

v) ékszerek kivitele, beleértve a márkás ékszereket is, a külföldön létesített engedélyezett üzletekben vagy a forgalmazók vagy ügynökök bemutatótermében történő kiállítás és értékesítés céljából:

Feltéve, hogy a kivitelük időpontjától számított száznyolcvan napon belül külföldön el nem adott termékeket a lejárat időpontjától számított negyvenöt napos időszakon belül újra be kell hozni;

vi) a gépek alkatrészeit és szerszámait javítás céljából ideiglenesen, vámfizetés nélkül a belföldi vámterületre szállítja, és a javítás után visszaszállítja.

(vii) a formák, szerszámok, minták és rajzok vámfizetés nélkül az alvállalkozók telephelyére szállítása a munka elvégzése céljából, és ezt követően az egységhez történő visszaszállítása a központi jövedéki vagy vámbiztos-helyettes által meghatározott időszakon belül, az esettől függően;

viii) a gyártási folyamat során keletkező aranytörmeléket, -port vagy -seprőt az állami pénzverdébe vagy magán pénzverdébe küldi szabványos aranyrúddá történő átalakítás céljából, és ezt követően visszaküldi az említett egységnek, vagy az ilyen törmeléket, port vagy seprőt a belföldi vámterületre vámkezeli az említett törmelék, por vagy seprő aranytartalma után fizetendő vám megfizetése mellett.

(8) A központi jövedéki vagy vámügyi biztoshelyettes vagy a központi jövedéki vagy vámügyi biztoshelyettes megelégedésére az említett áruk (beleértve a beruházási javakat is) vagy az említett egységben gyártott, feldolgozott vagy csomagolt áruk tekintetében nem kell vámot fizetni, ha ezeket az árukat az övezeten belül vagy az övezeten kívül megsemmisítik, ha azok megsemmisítése az övezeten belül nem lehetséges vagy nem megengedett.

az ilyen termelés, gyártás, feldolgozás vagy csomagolás során keletkező törmelék vagy hulladékanyag vagy maradvány, ha az ilyen törmeléket vagy hulladékanyagot vagy maradványt az övezeten belül megsemmisítik, vagy az övezeten kívül megsemmisítik, ha az övezeten belül nem lehet megsemmisíteni:

azzal a feltétellel, hogy ez a feltétel nem vonatkozik arany, ezüst, platina, gyémánt, drágakő és féldrágakő esetében.

2. Az (1) bekezdésben foglaltaktól függetlenül, abban az esetben, ha az említett egység szoftverfejlesztéssel foglalkozik, az abban foglalt mentesség vonatkozik az ilyen egységek által az exportra szánt szoftverek képzéséhez, fejlesztéséhez és teszteléséhez, valamint a szoftverek külföldi “helyszíni” fejlesztéséhez nyújtott tanácsadási szolgáltatásokhoz beszerzett árukra is.

Feltéve, hogy a szoftverfejlesztéssel foglalkozó említett egység teljesíti az ebben az értesítésben meghatározott feltételeket; és

Magyarázat. – Az említett egység által konvertibilis külföldi valutában a szoftver külföldi telephelyen történő fejlesztéséhez nyújtott tanácsadási szolgáltatásokért kapott tanácsadói díjakat az említett pozitív NFEP e bejelentés szerinti teljesítése céljából exportnak kell tekinteni.

3. Az ezen értesítésben foglaltaktól függetlenül az említett egység (a kereskedelmi egységek kivételével) az export- és importpolitikával összhangban vámfizetés ellenében vámkezelheti a késztermékeket, beleértve a melléktermékeket és az említett árukból előállított vagy előállított szolgáltatásokat (beleértve az ilyen termékek gyártása, előállítása, feldolgozása vagy csomagolása során keletkező selejtet, hulladékot, törmeléket és maradványokat, valamint az újrafelhasználható tartályokat, kúpokat, bobokat) a belföldi vámterületre:

Ahol az ilyen késztermékek (beleértve a selejtet, hulladékot, törmeléket és maradványokat is) nem jövedékiadó-kötelesek, ott a késztermékek vámkezelésének időpontjában az e bejelentés alapján beszerzett és az ilyen késztermékek előállításához felhasznált alapanyagok után fizetendő jövedéki adóval megegyező összegű jövedéki adót kell fizetni, amelyet az e bejelentés szerinti mentesség nélkül kellett volna megfizetni:

Megállapítva továbbá, hogy az említett egység által a belföldi vámterületen nyújtott szolgáltatásokat az export- és importpolitikában meghatározott pozitív NFEP elérésétől függően engedélyezik.

4. A jelen értesítésben foglaltaktól függetlenül a kereskedelemmel foglalkozó említett egység számára engedélyezni kell, hogy az említett árukat a belföldi vámterületen vámfizetés nélkül vámkezelje, ha a vámkezelés az export- és importpolitika rendelkezései szerinti előzetes engedély vagy különleges vámmentes jogosultság alapján történik, vagy más különleges gazdasági övezet vagy exportorientált vállalkozás vagy exportfeldolgozási övezet vagy elektronikus hardvertechnológiai park vagy szoftvertechnológiai park egységei számára.

5. Az ezen értesítésben foglalt bármely más rendelkezés sérelme nélkül, a központi jövedéki vagy vámügyi biztoshelyettes vagy a központi jövedéki vagy vámügyi biztoshelyettes az eset körülményei alapján az adóügyi érdekek megfelelő védelme érdekében általa megfelelőnek ítélt feltételekkel és korlátozásokkal, valamint az övezet fejlesztési biztosának engedélyével az eset körülményei szerint előírhatja, amennyiben az export- és importpolitika ezt kifejezetten megköveteli, engedélyezheti, hogy az övezetben lévő egység az export- és importpolitikával összhangban az említett áruk bármelyikét az övezeten kívülre, India bármely más helyére történő szállítás céljából vámkezelje:

Megállapítva, hogy –

(a) a beruházási javak ilyen vámkezelése engedélyezhető az értékcsökkenési értékükre vonatkozó vám megfizetése mellett, az ilyen vám megfizetésének napján hatályos vámtétel szerint;

Magyarázat .- Az értékcsökkenést az említett egység kereskedelmi célú termelésének megkezdésétől, vagy ha az árukat a termelés megkezdése után vették át, akkor az áruk kereskedelmi célú termelésre történő használatba vételétől a vámfizetés időpontjáig terjedő időszakra kell elszámolni;

b) az a) pontban meghatározottaktól eltérő áruk (beleértve a többszöri használatra alkalmas üres kúpokat, bobozokat, edényeket) vámkezelését a beszerzéskori érték és az ilyen vám megfizetésének időpontjában hatályos vámtétel szerinti vám megfizetése mellett lehet engedélyezni;

c) a használt csomagolóanyagok, például kartondobozok, többszöri használatra alkalmatlan polietilén zsákok vámkezelését vámfizetés nélkül.

Magyarázat.- Ezen értesítés alkalmazásában –

a) “Export- és importpolitika”: az indiai kormány által a Kereskedelmi Minisztériumban közzétett 1997-2002. évi export- és importpolitika, az 1. számú értesítéssel.(RE-99)/1997-2002 számú, 2000. március 31-én kelt, időről időre módosított rendeletét;

b) “exportorientált egység”: az Indiai Kormány Ipari Minisztérium Ipari Politikai és Elősegítési Főosztályának vagy az érintett fejlesztési biztosnak az értesítéssel kijelölt jóváhagyó testülete által jóváhagyott száz százalékban exportorientált egység;

c) “exportfeldolgozási övezet”: az indiai kormány által az 1944. évi központi jövedéki törvény ( 1of 1944) 3. szakasza alapján a Pénzügyminisztériumban (Department of Revenue) kiadott értesítéssel bejelentett exportfeldolgozási övezet;

d) “elektronikus hardvertechnológiai park (EHTP) egység”: az indiai kormány által a Kereskedelmi Minisztériumban kiadott elektronikus hardvertechnológiai park (EHTP) rendszer keretében és annak megfelelően létrehozott egység, a Kereskedelmi Minisztériumban kiadott, a Central Excise Act, 1944. évi 1. sz. értesítéssel összhangban. 5( RE-95)/ 92-97 , 1995. április 30-án kelt és az indiai kormány által az Ipari Minisztérium (Ipari Fejlesztési Minisztérium) értesítésével kinevezett minisztériumközi állandó bizottság által jóváhagyott, 1995. április 30-i 5( RE-95)/ 92-97 sz.S.O. 117(E), 1993. február 22-én kelt közleménye;

e) “Eljárási kézikönyv, I. kötet”: az Indiai Kormány, Kereskedelmi Minisztérium által az 1997-2002. évi I. kötetben közzétett Eljárási kézikönyv, 1997- 2002, a Public Notice No. (RE-2000)/1997-2002 számú, 2000. március 31-én kelt közleményében;

f) “különleges gazdasági övezet”: az indiai kormány által a Kereskedelmi és Ipari Minisztériumban bejelentett különleges gazdasági övezet;

g) “szoftvertechnológiai parkok (STP) egysége”: az indiai kormány által a Kereskedelmi Minisztériumban bejelentett szoftvertechnológiai parkok (STP) rendszer keretében és annak megfelelően létrehozott egység. 4 (RE-95) / 92-95 számú, 1995. április 30-án kelt és az Indiai Kormány által 1993. február 22-én kelt S.O. 117(E) számú, az Ipari Minisztériumban, az Ipari Fejlesztési Minisztériumban kinevezett minisztériumközi állandó bizottság által jóváhagyott.

ANNEXURE-I

szám —————. Dátum————-

FORM C.T.3
Bizonyítvány jövedékiadó-köteles áruk vámőrizet melletti elszállításához

Ezzel a dokumentummal igazoljuk, hogy:

 1. Mr./Messrs————————(név és cím)jóhiszemű engedélyes, aki rendelkezik a ————— számú engedéllyel.érvényes ———————
 2. Azt, hogy ő/ők kötvényt (általános biztosíték/általános biztosíték.

  No.——————— date——————– forRs.—————–Rs.

  No.——————— date——————–) nyújtottak/nyújtottak.a Assistant Commissioner/ DeputyCommissier of Custom or Central Excise ———————- és mint ilyen, engedélyt kaphat arra, hogy a———————–(mennyiség)——————(jövedéki termékek) a————————— egységből a ————– vállalkozásába————————–

 3. szállítsa el——————(jövedéki termékek), hogy a meghatalmazottja, azaz Shri ————— aláírásmintái az alábbiakban megfelelően igazoltan szerepelnek;

Aláírásminta Sd/- Central ExciseOfficer- In-charge of

Owner or his authorized agent Attested theunit in Special Economic Zone

.

Articles

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.