NEUVOSTON PÄÄTÖS

, tehty 31 päivänä tammikuuta 2000

pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin sovellettavien maailmanlaajuisten teknisten sääntöjen vahvistamista koskevan sopimuksen tekemisestä, pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin asennettavista ja/tai niissä käytettävistä varusteista ja osista (”rinnakkaissopimus”)

(2000/125/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 ja 133 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen virkkeen ja 300 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan kanssa;

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

on saanut Euroopan parlamentin puoltavan lausunnon(2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvosto valtuutti 3 päivänä marraskuuta 1997 tekemällään päätöksellä komission neuvottelemaan Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission (UN/ECE) puitteissa sopimuksen pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin ja/tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien maailmanlaajuisten teknisten sääntöjen vahvistamisesta (”rinnakkaissopimus”).

(2) Näiden neuvottelujen tuloksena rinnakkaissopimus avattiin allekirjoittamista varten 25 päivänä kesäkuuta 1998; yhteisö allekirjoitti sopimuksen 18 päivänä lokakuuta 1999.

(3) Kansainvälinen yhdenmukaistaminen autoalalla on jo käynnissä pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin ja/tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien yhdenmukaisten teknisten vaatimusten hyväksymisestä sekä näiden vaatimusten mukaisesti annettujen hyväksymisien vastavuoroisen tunnustamisen edellytyksistä vuonna 1958 tehdyn YK:n Euroopan talouskomission (UN/ECE) tarkistetun sopimuksen (jäljempänä ’vuoden 1958 sopimus’) puitteissa, jonka sopimuspuoleksi yhteisö liittyi 24 päivänä maaliskuuta 1998.

(4) Rinnakkaissopimuksen tekeminen on perustamissopimuksen 133 artiklan mukainen yhteisen kauppapolitiikan tavoite, jolla pyritään poistamaan nykyiset tekniset esteet moottoriajoneuvojen kaupalta sopimuspuolten välillä ja välttämään uusien teknisten esteiden luomista; yhteisön osallistumisella varmistetaan sekä vuoden 1958 sopimuksen että rinnakkaissopimuksen nojalla toteutettavien yhdenmukaistamistoimien johdonmukaisuus ja helpotetaan siten pääsyä kolmansien maiden markkinoille.

(5) Rinnakkaisen sopimuksen tekeminen yhteisön toimesta luo erityiset institutionaaliset puitteet järjestämällä sopimuspuolten väliset yhteistyömenettelyt; sen vuoksi tarvitaan Euroopan parlamentin puoltava lausunto.

(6) On tarpeen vahvistaa käytännön järjestelyt, jotka koskevat yhteisön osallistumista rinnakkaiseen sopimukseen.

(7) Komission olisi vastattava kaikkien rinnakkaissopimuksessa määrättyjen ilmoitusvaatimusten täyttämisestä; rinnakkaissopimus toimii rinnakkain vuoden 1958 sopimuksen kanssa; molemmat sopimukset toimivat YK:n Euroopan talouskomission puitteissa ja käyttävät samoja työryhmiä ja välineitä, jotka on asennettu kyseisiin puitteisiin.

(8) Rinnakkaisella sopimuksella luodaan puitteet maailmanlaajuisten teknisten sääntöjen laatimiselle maailmanlaajuiseen rekisteriin yksimielisellä äänestyksellä; koska molemmat sopimukset toimivat rinnakkain, työryhmien laatimista teknisistä sääntöluonnoksista äänestetään periaatteessa molempien sopimusten mukaisissa elimissä; vuoden 1958 sopimusta varten on vahvistettu päätöksentekomenettely; rinnakkaista sopimusta koskevasta yhteisön äänestyksestä voidaan näin ollen päättää samassa yhteydessä saman menettelyn mukaisesti kuin vuoden 1958 sopimuksen osalta.

(9) Tapauksissa, joissa asetuksesta äänestetään ainoastaan rinnakkaisen sopimuksen nojalla, on mahdollista siirtää yhteisön äänestyksestä päättäminen komissiolle, jota avustaa sääntelykomitea, koska laadittu maailmanlaajuinen tekninen sääntö on myöhemmässä vaiheessa alistettava hyväksyttäväksi perustamissopimuksen 95 ja 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen.

(10) Rinnakkaissopimukseen ehdotettua muutosta koskeva yhteisön ääni olisi määriteltävä kyseisen sopimuksen hyväksymisessä noudatetun menettelyn mukaisesti; kun rinnakkaissopimuksen muutosta vastustetaan muutosta koskevan yksimielisen äänestyksen jälkeen, komissio voi, ottaen huomioon kyseisessä sopimuksessa määrätyt aikarajoitukset, päättää yhteisön kannasta yksinkertaisemmassa menettelyssä.

(11) Rinnakkaissopimus olisi hyväksyttävä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta toimivaltansa rajoissa pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin ja/tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien maailmanlaajuisten teknisten sääntöjen vahvistamista koskeva sopimus, jäljempänä ’rinnakkaissopimus’.

Rinnakkaissopimuksen teksti on liitteessä I.

2 artikla

Valtuutetaan neuvoston puheenjohtaja nimeämään henkilö, jolla on valtuudet antaa rinnakkaissopimuksen 9 artiklan 2 kohdassa edellytetty hyväksymisasiakirja ja liitteessä II oleva ilmoitus.

3 artikla

Komissio suorittaa yhteisön puolesta kaikki rinnakkaissopimuksessa määrätyt ilmoitukset, erityisesti sen 7, 9, 12 ja 15 artiklassa määrätyt ilmoitukset.

4 artikla

Yhteisön ja jäsenvaltioiden rinnakkaissopimukseen osallistumista koskevat pääasialliset järjestelyt vahvistetaan liitteessä III.

5 artikla

1. Yhteisö äänestää maailmanlaajuisen teknisen säännön luonnoksen tai tällaisen säännön muutosehdotuksen vahvistamisen puolesta

– jos yhteisön äänestäessä rinnakkaisen teknisen säännön luonnoksen puolesta on päätetty jommankumman neuvoston päätöksen 97/836/EY(3) 4 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti,

– jos maailmanlaajuista teknistä sääntöä tai tällaisen säännön muutosta ei laadita samanaikaisesti vuoden 1958 sopimuksen mukaisen säännön tai tällaisen säännön muutoksen kanssa, jos luonnos on hyväksytty direktiivin 70/156/ETY(4) 13 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

2. Jos 1 kohdan mukaista hyväksyntää ei anneta, yhteisö äänestää maailmanlaajuisen teknisen säännön vahvistamista vastaan maailmanlaajuisessa rekisterissä.

3. Jos 1 kohdan mukaista hyväksyntää ei anneta, yhteisö äänestää maailmanlaajuisen teknisen säännön vahvistamista vastaan maailmanlaajuisessa rekisterissä. Yhteisön kanta ehdokasluetteloon merkitsemiseen ja luetteloon merkitsemisen vahvistamiseen sekä sopimuspuolten väliseen ongelmanratkaisuun vahvistetaan tarvittaessa direktiivin 70/156/ETY 13 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

6 artikla

1. Yhteisö äänestää rinnakkaissopimukseen ehdotetun muutoksen puolesta, jos muutosehdotus on hyväksytty kyseisen sopimuksen hyväksymisessä noudatetun menettelyn mukaisesti. Jos tätä menettelyä ei ole saatettu päätökseen hyvissä ajoin ennen äänestystä, komissio äänestää yhteisön puolesta muutosta vastaan.

2. Päätös vastustaa rinnakkaissopimuksen muutosta tehdään 5 artiklan 1 kohdan toisessa luetelmakohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Tehty Brysselissä 31 päivänä tammikuuta 2000.

neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. PINA MOURA

Articles

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.