RÅDETS AFGØRELSE

af 31. januar 2000

om indgåelse af aftalen om etablering af globale tekniske forskrifter for hjulkøretøjer

, udstyr og dele, som kan monteres og/eller anvendes på hjulkøretøjer (“parallelaftale”)

(2000/125/EF)

DET EUROPÆISKE UNIONS-RÅD,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95 og 133, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første punktum, og artikel 300, stk. 3, andet afsnit;

Henvisende til Kommissionens forslag(1);

Har modtaget Europa-Parlamentets samstemmende udtalelse(2);

Hvorom:

(1) I sin afgørelse af 3. november 1997 bemyndigede Rådet Kommissionen til inden for rammerne af De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) at føre forhandlinger om en aftale om etablering af globale tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller anvendes på hjulkøretøjer (“parallelaftale”).

(2) Som et resultat af disse forhandlinger blev parallelaftalen den 25. juni 1998 åbnet for undertegnelse; Fællesskabet undertegnede aftalen den 18. oktober 1999.

(3) Der foregår allerede en international harmonisering i automobilsektoren inden for rammerne af den reviderede FN/ECE-overenskomst af 1958 om indførelse af ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser, der er meddelt på grundlag af disse forskrifter (“overenskomsten af 1958”), som Fællesskabet blev kontraherende part i den 24. marts 1998.

(4) Indgåelse af parallelaftalen er et mål for den fælles handelspolitik i overensstemmelse med traktatens artikel 133 at fjerne eksisterende og undgå at skabe nye tekniske hindringer for samhandelen med motorkøretøjer mellem de kontraherende parter; Fællesskabets deltagelse vil sikre sammenhæng mellem de harmoniseringsaktiviteter, der gennemføres i henhold til både 1958-overenskomsten og parallelaftalen, og vil således gøre det lettere at få adgang til tredjelandes markeder.

(5) Ved Fællesskabets indgåelse af parallelaftalen etableres der en særlig institutionel ramme, idet samarbejdsprocedurerne mellem de kontraherende parter tilrettelægges; Europa-Parlamentets samstemmende udtalelse er derfor påkrævet.

(6) Det er nødvendigt at fastlægge de praktiske ordninger for Fællesskabets deltagelse i parallelaftalen.

(7) Kommissionen bør være ansvarlig for at opfylde alle de anmeldelseskrav, der er fastsat i parallelaftalen; parallelaftalen skal fungere parallelt med aftalen af 1958; begge aftaler skal fungere inden for rammerne af FN/ECE og anvende de samme arbejdsgrupper og faciliteter, der er oprettet inden for disse rammer.

(8) Parallelaftalen skaber en ramme for fastlæggelse af globale tekniske forskrifter i det globale register ved konsensusafstemning; da de to aftaler fungerer parallelt, vil der i princippet blive stemt om udkast til tekniske forskrifter fra arbejdsgrupperne i organerne under begge aftaler; for 1958-overenskomsten er der fastlagt en beslutningsprocedure; Fællesskabets afstemning om parallelaftalen kan derfor besluttes efter samme procedure ved samme lejlighed som for 1958-overenskomsten.

(9) I tilfælde, hvor der kun stemmes om en forskrift i henhold til parallelaftalen, er det muligt at uddelegere afgørelsen om Fællesskabets stemmeafgivelse til Kommissionen, der bistås af forskriftsudvalget, fordi den fastlagte globale tekniske forskrift på et senere tidspunkt skal forelægges til vedtagelse efter proceduren i traktatens artikel 95 og 251.

(10) Fællesskabets stemmeafgivelse vedrørende en foreslået ændring af parallelaftalen bør fastlægges i overensstemmelse med den procedure, der er fulgt med henblik på at godkende denne aftale; for så vidt angår fremsættelse af en indsigelse mod en ændring af parallelaftalen efter en konsensusafstemning til fordel for ændringen kan Fællesskabets holdning under hensyntagen til de tidsbegrænsninger, der er fastsat i aftalen, fastlægges af Kommissionen efter en mindre kompliceret procedure.

(11) Den parallelle aftale bør godkendes,

Har besluttet følgende:

Artikel 1

Aftalen om etablering af globale tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller anvendes på hjulkøretøjer, i det følgende benævnt “den parallelle aftale”, godkendes herved på Fællesskabets vegne inden for rammerne af dets kompetencer.

Teksten til parallelaftalen findes i bilag I.

Artikel 2

Rådets formand bemyndiges til at udpege den person, der er beføjet til at deponere godkendelsesinstrumentet, jf. artikel 9, stk. 2, i parallelaftalen, og til at afgive den erklæring, der er indeholdt i bilag II.

Artikel 3

Kommissionen foretager på Fællesskabets vegne alle de notifikationer, der er fastsat i parallelaftalen, navnlig dem, der er omhandlet i dens artikel 7,9,12 og 15.

Artikel 4

De vigtigste ordninger for Fællesskabets og medlemsstaternes deltagelse i parallelaftalen er fastsat i bilag III.

Artikel 5

Artikel 5

1. Fællesskabet stemmer for udarbejdelsen af et udkast til en global teknisk forskrift eller et udkast til ændring af en sådan forskrift

– hvis der er truffet afgørelse om Fællesskabets stemme for det parallelle udkast til teknisk forskrift efter en af procedurerne i artikel 4, stk. 2, i Rådets afgørelse 97/836/EF(3),

– hvis en global teknisk forskrift eller en ændring af en sådan forskrift ikke er udarbejdet parallelt med en forskrift eller en ændring af en sådan forskrift i henhold til overenskomsten af 1958, når udkastet er blevet godkendt efter proceduren i artikel 13 i direktiv 70/156/EØF(4).

2. Hvis der ikke gives en godkendelse i overensstemmelse med stk. 1, stemmer Fællesskabet imod udarbejdelsen af en global teknisk forskrift i det globale register.

3. Fællesskabets holdning med hensyn til optagelse og bekræftelse af optagelse på listen i kompendiet over tekniske forskrifter, der er kandidater, samt med hensyn til løsning af spørgsmål mellem de kontraherende parter fastlægges i givet fald efter proceduren i artikel 13 i direktiv 70/156/EØF.

Artikel 6

1. Fællesskabet stemmer for en foreslået ændring af parallelaftalen, hvis den foreslåede ændring er blevet godkendt i overensstemmelse med den procedure, der er fulgt med henblik på godkendelse af aftalen. Hvis denne procedure ikke er afsluttet i tide, inden afstemningen finder sted, stemmer Kommissionen på Fællesskabets vegne imod ændringen.

2. Beslutningen om at gøre indsigelse mod en ændring af parallelaftalen træffes efter proceduren i artikel 5, stk. 1, andet led.

Stillet i Bruxelles, den 31. januar 2000.

På Rådets vegne

Forsanden

Den formand

J. PINA MOURA

Articles

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.