David Simmons
20. srpna, 2018 – 6 minut čtení

Kázání na řádné 15B 8/19/18

Celé léto sledujeme příběh kralování starověkého Izraele. Před jedenácti týdny jsme slyšeli, jak lid žádá od proroka Samuela, aby mu Bůh ustanovil krále, aby mohl být „jako všechny ostatní národy“ na zemi. Zdá se, že se tím vzdávají myšlenky, že jsou vyvoleným národem, ratifikovaným Mojžíšovou smlouvou, aby byli lidem odděleným pro službu Bohu. Chtějí být národem jako všichni ostatní, s mocnými totalitními králi, kteří válčí a budují říše. Samuel je varuje před tím, co král udělá:

Vezme vaše syny a udělá z nich vojáky. … Vaše dcery dá pracovat jako kosmetičky, číšnice a kuchařky. Zabere vaše nejlepší pole, vinice a sady a předá je svým zvláštním přátelům. Zdaní vaši úrodu a vinobraní, aby podpořil svou rozsáhlou byrokracii. Přijde den, kdy budete zoufale plakat kvůli tomuto králi, kterého si tolik přejete. (The Message)

Posledních několik týdnů jsme sledovali příběh krále Davida. Před třemi týdny jsme se seznámili s příběhem Davidova sexuálního útoku na Batšebu a následné vraždy jejího manžela a dalších lidí, kteří s ním byli, aby to zakryli. Před dvěma týdny prorok Nátan vyprávěl Davidovi příběh, který skončil tím, že král David nad sebou vynesl rozsudek, což ho přimělo prohlásit: „Zhřešil jsem proti Hospodinu.“ David se tedy dopustil hříchu. Minulý týden byl jedním z příkladů dlouhé řady strašlivých důsledků, které vyplývají z Davidova špatného rozhodování, kdy se jeho syn Absolon postavil se zbraní v ruce proti svému otci. Přesto, když je jeho syn v bitvě zabit, David volá: „Kéž bych byl zemřel místo tebe, Absolone, synu můj, synu můj!“. V osobě Davida se skutečně naplnilo vše, před čím prorok Samuel varoval ohledně královské moci.

V našem čtení tohoto týdne nakonec tragická postava Davida zemřela. Je zajímavé, že kniha Královská zaznamenává jen velmi málo fanfár při Davidově smrti na rozdíl od zpráv, které máme o jiných blízkovýchodních králích té doby. Koneckonců David je postavou, kolem níž se tato část Starého zákona točí, ale jediné, co slyšíme, je, že spal se svými předky. Jednou z pozoruhodných věcí na Bibli je, jak málo tapetuje chyby svých hrdinů.

Králem se stává Davidův syn Šalomoun, jehož matkou je Batšeba. S textem, jak byl dnes ráno přečten, je trochu problém. Pokud si všimnete citace, čteme z 1. kapitoly první knihy Královské, ale pak přeskočíme na kapitolu třetí. Tím se přeskakuje spousta obtížné látky. Navzdory tomu, že první kapitola říká, že Šalomounovo království je „pevně založeno“, druhá kapitola je popisem násilí na případných královských vyzyvatelích, který připomíná scénu z filmu Kmotr, kde Michael Corleone přebírá vládu po svém otci Vitovi a nemilosrdně likviduje konkurenci.

Teprve po tomto návalu násilí se dostáváme ke třetí kapitole a Šalomounovu snu. V tomto snu se mu zjevuje Bůh a nabízí mu vše, oč požádá. V tomto okamžiku se příběh obrací. Šalomoun řekl,

A teď jsem tady: Bože, můj Bože, ty jsi mě, svého služebníka, ustanovil vládcem království místo mého otce Davida. Jsem na to příliš mladý, pouhé dítě! Nevyznám se v tom, sotva znám ‚vnitřnosti‘ a ‚úskalí‘ této práce. A tady jsem, usazený uprostřed lidu, který sis vyvolil, velkého lidu – příliš velkého na to, abych ho kdy spočítal. Tady je to, co chci: Dej mi srdce naslouchající Bohu, abych mohl dobře vést tvůj lid a rozeznávat rozdíl mezi dobrem a zlem. Vždyť kdo by byl sám schopen vést tvůj slavný lid?“ (The Message)

David a Šalomoun jsou si v mnohém velmi podobní. Mocní, bezohlední autoritářští králové, kteří žijí v přepychu a považují to za výsadu svého postavení. V dnešním úryvku však vidíme rozdíl v tom, jak se ke své vládě staví.

David je neustále plný sebevědomí – je si nakonec jistý svým postavením Božího zástupce, který má vládnout Izraeli, a svou schopností tak činit. Davidovo kralování je narcistický kult osobnosti postavený na jeho božském právu. Má schopnost hlubokého pokání, ale i k němu dochází až poté, co je konfrontován, a stále jde jen o něj. Vezměme si Žalm 51, který je mu tradičně připisován:

Slituj se nade mnou, Bože, podle své věrné lásky! Setři mé provinění podle svého velkého soucitu! Zcela mě očisti od mých vin, očisti mě od mých hříchů! Protože znám svá provinění, mám svůj hřích stále před očima. Zhřešil jsem proti tobě – proti tobě samotnému. Dopustil jsem se zla ve tvých očích. (CEB)

Je jistě chvályhodné, že činí pokání, ale není v tom příliš pochopení pro to, že důsledky jeho jednání způsobily škody mimo jeho osobní vztah s Bohem. Když ho prorok Nátan konfrontuje kvůli vraždě Urijáše, jeho reakcí není snaha o nápravu Batšeby, ale výkřik „zhřešil jsem proti Hospodinu“. David je tak sebestředný, že není schopen vidět kruhy kolem sebe, které trpěly následkem jeho činů. Je sice chvályhodné, že hledá osobní odpuštění u Boha, ale nesnaží se znovu nastolit spravedlnost tím, že by napravil škody, které způsobil svým bližním.

Solomon však jde jiným směrem. Zatímco ve 2. kapitole se chová velmi podobně jako jeho otec, ve 3. kapitole se zdá, že se mění. Walter Bruggeman píše, že to, o co žádá, je významné – „naslouchající srdce“, aby mohl vést svůj lid. Šalomoun nežádá, aby byl schopen „konat spravedlnost“, ale aby „slyšel spravedlnost“. Zdá se, že chápe, že odpovědí na otázku, jak být dobrým vůdcem, je spíše naslouchat než mluvit. Spíše najít v daném případu přirozenou spravedlnost, než mu vnucovat svou vlastní vůli. Je také příznačné, že jeho impulsem je žádat spíše něco pro svůj lid než něco pro sebe. Naučil se něco tím, že pozoroval svého otce a dozvěděl se, co nemá dělat? Řekla mu jeho matka své skutečné pocity o své situaci a přiměla ho slíbit, že bude jiným králem?“

Když přemýšlíme o Šalomounově moudrosti, často uvažujeme ve smyslu osobní vlastnosti. Když ji však dává Bůh, je to z konkrétního důvodu – aby sloužila společenství. Šalomoun si uvědomuje, že židovský národ je „vážený“ nebo „těžký“ národ. Ne kvůli jejich počtu, ale kvůli zvláštní smlouvě, kterou mají s Bohem, aby byli jeho lidem a světlem pro národy. V mnoha ohledech jde o uzavření kruhu – o obnovení postavení, které lid jako by zahodil, když požadoval krále, aby mohl být jako ostatní národy. Šalomoun prosí o moudrost, aby jeho lid mohl tuto roli plnit. A my jako křesťané, jako lidé, kteří následují Šalomounova potomka Ježíše, máme pokračovat v této úloze být světlem pro svět.

Milovaní, žijeme ve společnosti, která se hyperindividualizovala. Myslíme si, že vše by mělo být přizpůsobeno našim individuálním přáním. Mluvíme téměř výhradně o tom, co je legální, a ne o tom, co je pro naši společnost nejlepší. Každým dnem se více polarizujeme a jsme méně schopni mluvit s někým, s kým nesouhlasíme. V takovém prostředí je důležité mít na paměti Šalamounovu modlitbu. Spravedlnost nevytváříš, spravedlnost slyšíš, a to nemůžeme dělat, když nikdy nepřestaneme všem ostatním říkat, co víme, že je naprosto správné.

Pokání je důležité, ale je jen částí obrazu. Pokud nedokážeme přejít od osobní lítosti k obnově společenství těch, kterým jsme svým jednáním a způsobem života ublížili, pak nemáme vůbec žádnou moudrost. Jako Ježíšovi následovníci jsme povoláni následovat příklad jeho předků. Máme prosit, abychom měli srdce naslouchající Bohu, abychom mohli rozlišovat mezi dobrem a zlem a budovat Boží království v našem společenství.

Amen.

.

Articles

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.