Toto oznámení osvobozuje zboží používané jednotkou ve zvláštní ekonomické zóně od ústřední spotřební daně adodatečné daně.

19. října 2000.

Notification No. 52 /2000-Central Excise

G.S.R. 803(E). – Při výkonu pravomocí svěřenýchoddílem (1) oddílu 5A zákona o ústřední spotřební dani z roku 1944 (1of 1944) ve spojení s pododdílem (3) oddílu 3 zákona o dodatečné spotřební dani (zboží zvláštního významu) z roku 1957 (58 of1957) ústřední vláda, přesvědčena, že je to nezbytné ve veřejném zájmu, a na základě nahrazení oznámení indické vlády v ministerstvu financí (oddělení příjmů) čj. 41/2000-CE ze dne 26. května 2000, s výjimkou věcí, které byly učiněny nebo opomenuty učinit před tímto nahrazením, osvobozuje od daně zboží podléhající spotřební dani (dále jen „uvedené zboží“) uvedené v příloze zákona o ústředním sazebníku spotřebních daní z roku 1985 (5 z roku 1986), pokud je dovezeno jednotkou (dále jen „uvedená jednotka“) umístěnou ve zvláštní ekonomické zóně oznámené indickou vládou ministerstvem obchodu a průmyslu (dále jen „zóna“) z výrobního závodu nebo skladu umístěného v jiných částech Indie, pro účely výroby zboží, služeb, výroby, zpracování, montáže, obchodování, oprav, obnovy, přepracování, balení nebo v souvislosti s nimi a jejich vývozu (dále jen „uvedený účel“) od celé spotřební daně vybírané podle oddílu 3 uvedeného zákona o ústřední spotřební dani a od dodatečné spotřební daně vybírané podle oddílu 3 uvedeného zákona o dodatečné spotřební dani (zboží zvláštního významu) za následujících podmínek, a to:-

 1. Výše uvedená jednotka byla schválena komisařem pro rozvoj ke zřízení jednotky v zóně za uvedeným účelem.

 2. Uvedené zboží je do jednotky dováženo přímo z výrobního závodu nebo skladu.

 3. Uvedená jednotka uzavře záruku ve formě stanovené asistentem komisaře pro spotřební daně nebo celního komisaře nebo zástupcem komisaře pro spotřební daně nebo celního komisaře, kterou se zaváže –

(i) dopravit uvedené zboží do uvedené jednotky v zóně a použít je k uvedenému účelu;

zbavit se uvedeného zboží nebo služeb, předmětů vyrobených, zhotovených, zpracovaných a zabalených v uvedené jednotce v Zóně nebo odpadu, šrotu a zbytků vzniklých z této výroby, zhotovení, zpracování nebo zabalení způsobem stanoveným ve vývozní a dovozní politice a v tomto oznámení;

dosáhnout kladného NFEP („čistý devizový zisk jako procento vývozu“), jak je stanoveno v odstavci 9.32 Vývozní a dovozní politiky ve spojení s ustanoveními Příručky postupů, svazek I, a dodržovat podmínky stanovené v tomto oznámení, v příslušných ustanoveních Vývozní a dovozní politiky a v příslušných ustanoveních Příručky postupů, svazek II. I a zaplatit na požádání;-

(a) v případě nedosažení uvedeného kladného NFEP clo ve výši rovnající se části cla, které by mělo být zaplaceno za uvedené zboží, pokud by nedošlo k osvobození obsaženému v tomto oznámení, a takto splatné clo bude mít stejný podíl, jaký má nedosažená část NFEP ke kladnému NEFP, kterého má být dosaženo, spolu s úrokem ve výši 24 % ročně z uvedeného cla, které má být zaplaceno na požádání ode dne pořízení uvedeného zboží do zaplacení tohoto cla.

(b) v případě nevyužití uvedeného zboží k uvedenému účelu ve lhůtě pěti let částku rovnající se clu vybíranému z uvedeného nevyužitého zboží spolu s úrokem ve výši 24 % ročně z uvedeného cla ode dne dovozu nebo pořízení uvedeného nevyužitého zboží do zaplacení tohoto cla.

 1. Uvedená jednotka vede řádnou účetní evidenci ve formátu, který jí vyhovuje, a podle jednotlivých účetních období o veškerém devizovém přílivu formou vývozu a jiných příjmů, o veškerém devizovém odlivu z titulu dovozu, o platbách dividend, licenčních poplatků, poplatků a podobných jiných účtů, o spotřebě, využití uvedeného zboží a o prodeji vyrobeného, zpracovaného, zabaleného zboží a poskytnutých služeb včetně odpadu, šrotu a zbytků vzniklých z této výroby, zpracování nebo balení v tuzemské celní oblasti a pravidelně předkládá čtvrtletní výkaz a měsíční výkaz v případě drahých kamenů a šperků asistentovi ústředního komisaře pro spotřební daně nebo celního komisaře nebo zástupci ústředního komisaře pro spotřební daně nebo celního komisaře na formuláři předepsaném v příloze 16H Příručky postupů, svazek 2.I.
 2. Jednotka se řídí postupem obsaženým v kapitole X Pravidel o ústřední spotřební dani z roku 1944 (dále jen „uvedená pravidla“) s tou změnou, že osvědčení na formuláři CT-3, který je připojen k tomuto oznámení jako příloha I, použije úředník odpovědný za ústřední spotřební daň namísto osvědčení na formuláři CT-2 podle uvedených pravidel.
 3. Asistent komisaře pro ústřední spotřební daně nebo zástupce komisaře pro ústřední spotřební daně nebo zástupce komisaře pro ústřední spotřební daně nebo zástupce komisaře pro ústřední spotřební daně může za podmínek a omezení, které může stanovit, a s výhradou ustanovení vývozních a dovozních pravidel –

povolit uvedené zboží nebo zboží vyrobené, vyrobené, zpracované, částečně zpracované nebo zabalené v uvedené jednotce převézt do jiné jednotky v jiné zvláštní ekonomické zóně nebo do vývozně orientovaného podniku nebo vývozní zpracovatelské zóny nebo do jednotky Software Technology Park nebo Electronic Hardware Technology Park dočasně bez zaplacení cla –

(a) za účelem oprav, zpracování, testování a následného vrácení do uvedené jednotky, nebo

(b) za účelem výroby a vývozu z ní, s výhradou vedení řádného účetnictví přijímající i dodávající jednotkou:

povolit, aby uvedené zboží nebo zboží částečně zpracované nebo zabalené v uvedené jednotce bylo vyvezeno mimo zónu bez zaplacení cla za účelem zkoušek, oprav, výměny, kalibrace, zušlechtění, zpracování, vystavení, pracovních operací nebo jakéhokoli jiného procesu nezbytného pro výrobu konečného výrobku a aby bylo následně vráceno zpět do jednotky nebo vyvezeno bez zaplacení cla pod celní zárukou pro vývoz z místa pracoviště:

Pod podmínkou, že v případě vývozu z provozovny zpracovatele musí být tento zpracovatel ústředním plátcem spotřební daně podle pravidla 174 uvedených pravidel:

Pod podmínkou, že odpad nebo šrot nebo zbytky vzniklé během takového procesu v prostorách pracovníka se buď vrátí do jednotky v zóně, nebo se proclí po zaplacení cla, jako kdyby uvedený odpad nebo šrot nebo zbytky byly pořízeny uvedenou jednotkou;

povolit přemístění forem, přípravků, nástrojů, přípravků, nářadí, nástrojů, závěsů, vzorů, výkresů bez zaplacení cla do prostor subdodavatelů s podmínkou, že toto zboží bude po dokončení práce přivezeno zpět do uvedené jednotky ve stanovené lhůtě, kterou určí asistent celního komisaře nebo zástupce celního komisaře nebo zástupce celního komisaře nebo zástupce celního komisaře:

Předpokládá se, že tato podmínka se nevztahuje na uvedenou jednotku, pokud se tato jednotka zabývá výrobou drahých kamenů a šperků.

(7) Asistent komisaře pro ústřední spotřební daně nebo celního komisaře nebo zástupce komisaře pro ústřední spotřební daně nebo celního komisaře může za podmínek a omezení, které stanoví, a s výhradou ustanovení vývozních a dovozních předpisů povolit uvedené jednotce zabývající se drahokamy a šperky v zóně –

(i) vyvézt zlato, stříbro nebo platinu pro práci v tuzemské celní oblasti a přivézt zpět hotové šperky nebo polotovary, včetně šperků s jehlicemi, které obsahují množství a ryzost odpovídající vyvezenému zlatu, stříbru, platině ve lhůtě třiceti dnů ode dne takového vyvezení:

Pod podmínkou, že nesmí být vyvezeny žádné diamanty, drahé kameny nebo polodrahokamy.

(ii) přijímat obyčejné zlato nebo obyčejné stříbro nebo obyčejné platinové šperky z kteréhokoli místa v Indii výměnou za zlato nebo stříbro nebo platinu stejné ryzosti a hmotnosti, jakou mají uvedené zlaté nebo stříbrné nebo platinové šperky, podle okolností:

Pod podmínkou, že v případě činností uvedených v bodech i) a ii) výše v této podmínce nemá jednotka v tuzemské celní oblasti dodávající takové šperky za směnu zlata nebo stříbra nebo platiny nebo po opracování nárok na výhody považované za vývoz a uvedená jednotka v zóně nemá nárok na ztráty nebo výrobní ztráty z takových šperků;

(iii) dočasně vyvézt drahokamy a šperky do tuzemské celní zóny bez zaplacení cla za účelem vystavení a následného vrácení;

(iv) pro osobní přepravu zlatých šperků nebo stříbrných šperků nebo platinových šperků nebo drahých kamenů nebo polodrahokamů nebo korálků a předmětů jako vzorků až do výše 1 00 000 USD za účelem podpory vývozu a dočasného vystavení nebo prodeje v zahraničí za podmínky, že vývozce přiveze zpět tyto šperky, drahé kameny nebo polodrahokamy nebo korálky a předměty nebo výtěžek z prodeje ve lhůtě čtyřiceti pěti dnů od data odjezdu běžnou bankovní cestou;

(v) vyvážet šperky včetně značkových šperků za účelem vystavení a prodeje v povolených prodejnách zřízených v zahraničí nebo v showroomech svých distributorů nebo zástupců:

Pod podmínkou, že zboží, které nebylo prodáno do zahraničí ve lhůtě sto osmdesáti dnů ode dne jeho vývozu, bude zpětně dovezeno ve lhůtě čtyřiceti pěti dnů od uplynutí této lhůty ode dne jejího uplynutí;

(vi) dočasně vyvézt části a nástroje strojů do tuzemské celní oblasti bez zaplacení cla za účelem jejich oprav a po těchto opravách je vrátit.

(vii) přemístit formy, nástroje, vzory a výkresy do prostor subdodavatelů za účelem provedení práce bez zaplacení cla a následně je vrátit jednotce ve lhůtě stanovené v tomto smyslu asistentem komisaře nebo zástupcem komisaře pro ústřední spotřební daně nebo celního úřadu, podle okolností;

(viii) zasílat šrot, prach nebo smetky zlata vznikající při výrobním procesu v jednotce státní mincovně nebo soukromé mincovně k přeměně na standardní zlaté slitky a následně je vracet uvedené jednotce nebo odbavovat tento šrot, prach nebo smetky do tuzemské celní oblasti po zaplacení cla z obsahu zlata v tomto šrotu, prachu nebo smetkách.

(8) Se souhlasem zástupce komisaře pro spotřební daně nebo celního komisaře nebo náměstka komisaře pro spotřební daně nebo celního komisaře nevzniká povinnost uhradit clo z –

uvedeného zboží (včetně investičního zboží) nebo zboží vyrobeného, zpracovaného nebo zabaleného v uvedené jednotce, pokud je toto zboží zničeno v zóně nebo mimo zónu, pokud není možné nebo přípustné zničit je v zóně.

šrot nebo odpadní materiál nebo zbytky vzniklé v průběhu takové výroby, zpracování nebo balení, pokud jsou takový šrot nebo odpadní materiál nebo zbytky zničeny v Zóně nebo zničeny mimo Zónu, pokud není možné je zničit v Zóně:

s tím, že tato podmínka neplatí v případě zlata, stříbra, platiny, diamantů, drahých kamenů a polodrahokamů.

2. V případě zlata, stříbra, platiny, diamantů, drahých kamenů a polodrahokamů se tato podmínka neuplatní. Bez ohledu na ustanovení odstavce 1 se v případě, že se uvedená jednotka zabývá vývojem softwaru, osvobození obsažené v tomto odstavci vztahuje také na zboží pořízené těmito jednotkami pro školení a pro vývoj a testování softwaru pro vývoz a pro poskytování poradenských služeb pro vývoj softwaru „na místě“ v zahraničí.

Pokud uvedená jednotka zabývající se vývojem softwaru splňuje podmínky stanovené v tomto oznámení a

Vysvětlení. – Konzultační poplatky přijaté uvedenou jednotkou v konvertibilní zahraniční měně za konzultační služby při vývoji softwaru na místě v zahraničí se pro účely splnění uvedeného pozitivního NFEP podle tohoto oznámení považují za vývoz.

3. Bez ohledu na cokoli, co je obsaženo v tomto oznámení, je uvedené jednotce (jiné než obchodní jednotce) povoleno proclívat v souladu s vývozní a dovozní politikou hotové zboží včetně vedlejších výrobků a služeb, které byly vyrobeny nebo vyrobeny z uvedeného zboží (včetně zmetků, odpadu, šrotu a zbytků vzniklých v průběhu výroby, zpracování nebo balení těchto výrobků a opakovaně použitelných nádob, kuželů, cívek) do tuzemské celní oblasti po zaplacení cla:

Pokud takové hotové výrobky (včetně zmetků, odpadu, šrotu a zbytků) nepodléhají spotřební dani, platí se při propuštění těchto hotových výrobků spotřební daň ve výši daně, která se rovná dani vybírané ze vstupů získaných podle tohoto oznámení a použitých pro účely výroby těchto hotových výrobků a která by byla zaplacena, nebýt osvobození podle tohoto oznámení:

Pokud je dále povoleno, aby služby byly poskytovány uvedenou jednotkou v tuzemské celní oblasti za podmínky dosažení kladného NFEP, jak je stanoveno ve vývozní a dovozní politice.

4. Bez ohledu na cokoli obsaženého v tomto oznámení je uvedené jednotce zabývající se obchodováním povoleno proclívat uvedené zboží v tuzemské celní oblasti bez placení cla, pokud je toto proclení prováděno na základě předběžné licence nebo zvláštního bezcelního nároku podle ustanovení Vývozní a dovozní politiky nebo do jiných zvláštních ekonomických zón nebo vývozně orientovaných podniků nebo vývozně zpracovatelských zón nebo technologických parků elektronického hardwaru nebo softwarových technologických parků. Aniž jsou dotčena jakákoli jiná ustanovení obsažená v tomto oznámení, může asistent komisaře pro ústřední spotřební daně nebo celního komisaře nebo zástupce komisaře pro ústřední spotřební daně nebo celního komisaře za podmínek a omezení, které považuje za vhodné uložit vzhledem k okolnostem případu pro řádnou ochranu zájmů příjmů, a také s výhradou povolení komisaře pro rozvoj zóny, v případech, kdy je to podle vývozní a dovozní politiky zvlášť vyžadováno, povolit uvedené jednotce v zóně proclít jakékoli uvedené zboží, které má být vyvezeno mimo zónu na jakékoli jiné místo v Indii v souladu s vývozní a dovozní politikou:

Pokud –

(a) takové vyclení investičního majetku může být povoleno po zaplacení cla z jeho odepsané hodnoty a podle sazby platné v den zaplacení tohoto cla;

Vysvětlení .- Odpisy se povolují za období ode dne zahájení obchodní výroby uvedené jednotky, nebo pokud bylo takové zboží přijato po tomto zahájení, ode dne, kdy se toto zboží začalo používat pro obchodní výrobu, do dne zaplacení cla;

(b) takové proclení zboží (včetně prázdných kuželů, cívek, nádob vhodných k opakovanému použití), které není uvedeno v písmenu a), může být povoleno po zaplacení cla z hodnoty v době pořízení a podle sazby platné ke dni zaplacení tohoto cla;

(c) takové proclení použitých obalových materiálů, jako jsou lepenkové krabice, polyethylenové sáčky, které nejsou vhodné k opakovanému použití, bez zaplacení cla.

Vysvětlení.- Pro účely tohoto oznámení –

(a) „Vývozní a dovozní politikou“ se rozumí Vývozní a dovozní politika, 1997-2002, zveřejněná indickou vládou na ministerstvu obchodu, na základě oznámení č. 1.(RE-99)/1997-2002, ze dne 31. března 2000, ve znění pozdějších změn;

(b) „exportně orientovanou jednotkou“ se rozumí stoprocentně exportně orientovaná jednotka schválená schvalovacím výborem jmenovaným oznámením indické vlády na ministerstvu průmyslu, odboru průmyslové politiky a podpory nebo příslušným komisařem pro rozvoj;

(c) „exportní zpracovatelskou zónou“ se rozumí exportní zpracovatelská zóna oznámená oznámením indické vlády na ministerstvu financí (Department of Revenue) podle oddílu 3 zákona o ústřední spotřební dani z roku 1944 ( 1 of 1944);

(d) „jednotkou elektronického hardwarového technologického parku (EHTP)“ se rozumí jednotka zřízená v rámci a v souladu s programem elektronického hardwarového technologického parku (EHTP) oznámeným indickou vládou na ministerstvu obchodu, videnotifikace č. 1 z roku 1944. 5( RE-95)/92-97 ze dne 30. dubna 1995 a schválený meziresortním stálým výborem jmenovaným oznámením indické vlády na ministerstvu průmyslu (odbor průmyslového rozvoje), čj.S.O. 117(E), ze dne 22. února 1993;

(e) „Příručkou postupů, svazek I“ se rozumí Příručka postupů, svazek I, 1997-2002, vydaná indickou vládou, ministerstvem obchodu, na základě veřejného oznámení č. 1 ze dne 22. února 1993. (RE-2000)/1997-2002 ze dne 31. března 2000;

(f) „zvláštní ekonomickou zónou“ se rozumí zvláštní ekonomická zóna oznámená indickou vládou na ministerstvu obchodu a průmyslu ;

(g) „jednotkou softwarových technologických parků (STP)“ se rozumí jednotka zřízená v rámci a v souladu se schématem softwarových technologických parků (STP) oznámeným indickou vládou na ministerstvu obchodu videozáznamem č. 1 ze dne 31. března 2000. 4 (RE-95) / 92-95,ze dne 30. dubna 1995, a schválený Meziministerským stálým výborem jmenovaným tehdejším oznámením indické vlády na Ministerstvu průmyslu, Odboru průmyslového rozvoje, č. S.O. 117(E),ze dne 22. února 1993.

ANNEXURE-I

č. —————. Datum————-

Formulář C.T.3
Osvědčení o odstranění zboží podléhajícího spotřební dani na základě záruky

Tímto se potvrzuje, že:

 1. Pan/paní————————(jméno a adresa)je/jsou v dobré víře držitelem licence č. —————.platnou do ———————
 2. Že má/jsou uzavřeny záruky (GeneralSurety/General Security.

  No.——————— date——————– forRs.—————–s asistentem komisaře/zástupcem komisaře pro cla nebo centrální spotřební daň ———————-a jako takovým jim může být povoleno přemístit———————–(množství)——————(zboží podléhajícího spotřební dani) z jednotky na————————— do jejich podniku ————–na————————–

 3. že vzory podpisů jeho/jejího oprávněného zástupce, jmenovitě Shri —————jsou níže řádně ověřeny;

Podpisový vzor Sd/- Central ExciseOfficer- In-charge of

Owner or his authorized Agent Attested theunit in Special Economic Zone

(Ústřední správce spotřební daně – odpovědný

Vlastník nebo jeho zplnomocněný zástupce).

Articles

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.