Rozhodnutí Rady

ze dne 31. ledna 2000

o uzavření Dohody o stanovení globálních technických předpisů pro kolová vozidla, zařízení a částí, které se mohou montovat a/nebo používat na kolových vozidlech („paralelní dohoda“)

(2000/125/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 95 a 133 této smlouvy ve spojení s čl. 300 odst. 2 první větou a čl. 300 odst. 3 druhým pododstavcem této smlouvy;

s ohledem na návrh Komise(1);

po obdržení souhlasu Evropského parlamentu(2);

kde:

(1) Rada svým rozhodnutím ze dne 3. listopadu 1997 pověřila Komisi, aby v rámci Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) sjednala Dohodu o stanovení globálních technických předpisů pro kolová vozidla, zařízení a části, které mohou být namontovány a/nebo použity na kolových vozidlech („paralelní dohoda“).

(2) V důsledku těchto jednání byla dne 25. června 1998 paralelní dohoda otevřena k podpisu; Společenství tuto dohodu podepsalo dne 18. října 1999.

(3) Mezinárodní harmonizace v automobilovém odvětví již probíhá v rámci Revidované dohody EHK OSN z roku 1958 o přijetí jednotných technických předpisů pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat a/nebo používat na kolových vozidlech, a o podmínkách vzájemného uznávání schválení typu udělených na základě těchto předpisů (dále jen „dohoda z roku 1958“), jejíž smluvní stranou se Společenství stalo dne 24. března 1998.

(4) Uzavření paralelní dohody představuje cíl společné obchodní politiky v souladu s článkem 133 Smlouvy odstranit stávající a zamezit vytváření nových technických překážek obchodu s motorovými vozidly mezi smluvními stranami; zapojení Společenství zajistí soulad mezi harmonizačními činnostmi prováděnými podle dohody z roku 1958 i paralelní dohody a umožní tak snadnější přístup na trhy třetích zemí.

(5) Uzavření paralelní dohody Společenstvím vytváří specifický institucionální rámec tím, že organizuje postupy spolupráce mezi smluvními stranami; je proto nutný souhlas Evropského parlamentu.

(6) Je nezbytné stanovit praktická opatření týkající se zapojení Společenství do paralelní dohody.

(7) Komise by měla být odpovědná za splnění všech oznamovacích povinností stanovených v paralelní dohodě; paralelní dohoda má fungovat souběžně s dohodou z roku 1958; obě dohody budou fungovat v rámci EHK OSN a využívat stejné pracovní skupiny a zařízení zavedená v tomto rámci.

(8) Paralelní dohoda vytváří rámec pro stanovení globálních technických předpisů v globálním registru na základě konsensuálního hlasování; vzhledem k souběžnému fungování obou dohod budou návrhy technických předpisů vzešlé z pracovních skupin v zásadě hlasovány v orgánech podle obou dohod; pro dohodu z roku 1958 byl stanoven rozhodovací postup; o hlasování Společenství týkajícím se paralelní dohody lze proto rozhodnout stejným postupem při stejné příležitosti jako v případě dohody z roku 1958.

(9) V případech, kdy se o nařízení hlasuje pouze v rámci paralelní dohody, je možné přenést rozhodnutí určující hlasování Společenství na Komisi, které je nápomocen regulační výbor, protože stanovený globální technický předpis musí být v pozdější fázi předložen k přijetí postupem stanoveným v článcích 95 a 251 Smlouvy.

(10) Hlasování Společenství o navrhované změně paralelní dohody by mělo být určeno v souladu s postupem použitým pro schválení této dohody; pokud jde o vyjádření námitky proti změně paralelní dohody po konsensuálním hlasování ve prospěch změny, s přihlédnutím k časovým omezením stanoveným v této dohodě může o postoji Společenství rozhodnout Komise méně složitým postupem.

(11) Souběžná dohoda by měla být schválena,

ROZHODLO TAKTO:

Článek 1

Schvaluje se jménem Společenství v mezích jeho působnosti Dohoda o stanovení globálních technických předpisů pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat a/nebo používat na kolových vozidlech, dále jen „Souběžná dohoda“.

Znění paralelní dohody je uvedeno v příloze I.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu zmocněnou k předložení schvalovací listiny podle čl. 9 odst. 2 paralelní dohody a učinit prohlášení uvedené v příloze II.

Článek 3

Komise provádí jménem Společenství veškerá oznámení stanovená v paralelní dohodě, zejména oznámení podle jejích článků 7,9,12 a 15.

Článek 4

Zásadní ujednání týkající se účasti Společenství a členských států na paralelní dohodě jsou stanovena v příloze III.

Článek 5

1. Společenství hlasuje pro vypracování jakéhokoli návrhu globálního technického předpisu nebo návrhu změny takového předpisu

– pokud bylo o hlasování Společenství ve prospěch paralelního návrhu technického předpisu rozhodnuto některým z postupů stanovených v čl. 4 odst. 2 rozhodnutí Rady 97/836/ES(3),

– pokud globální technický předpis nebo změna takového předpisu není stanovena souběžně s předpisem nebo změnou takového předpisu podle dohody z roku 1958, pokud byl návrh schválen v souladu s postupem stanoveným v článku 13 směrnice 70/156/EHS(4).

2. Není-li schválení podle odstavce 1 uděleno, hlasuje Společenství proti zavedení globálního technického předpisu v globálním rejstříku.

3. V případě, že se jedná o schválení podle odstavce 1, hlasuje Společenství proti zavedení globálního technického předpisu v globálním rejstříku. Postoj Společenství k zařazení a potvrzení zařazení do sborníku kandidátských technických předpisů, jakož i k řešení problémů mezi smluvními stranami se stanoví podle potřeby postupem podle článku 13 směrnice 70/156/EHS.

Článek 6

1. Společenství hlasuje pro navrhovanou změnu paralelní dohody, pokud byla navrhovaná změna schválena v souladu s postupem použitým pro schválení této dohody. Pokud tento postup nebyl ukončen včas před hlasováním, hlasuje Komise jménem Společenství proti změně.

2. Rozhodnutí o vyjádření námitky proti změně paralelní dohody se přijímá postupem podle čl. 5 odst. 1 druhé odrážky.

Dáno v Bruselu dne 31. ledna 2000.

Za Radu

Předseda

J. PINA MOURA

Articles

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.